30 Σεπτεμβρίου 2013

Και ξαφνικά... νέα έφοδος στις συντάξεις, στα όρια ηλικίας και στο εφάπαξ

Αναδημοσιεύεται με κάθε επιφύλαξη για το αν αφορά και το δικό μας μισθολόγιο, σημειώνοντας ότι μέχρι τώρα, ΟΛΕΣ οι μειώσεις αφορούσαν κι εμάς... 

Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ (;;;;)


24 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ (9%) ΣΤΟ ΜΤΣ.... ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ...

                                             
Το μερίδιο του ΜΤΣ μειώνεται σε σχεδόν 5,2 (μείον 9%), αναδρομικά από 1-1-2013. Οι κρατήσεις θα γίνουν στους μήνες Νοέμβριο για τα αναδρομικά του Α' 6μήνου και Δεκέμβριο για τα υπόλοιπα. Η μείωση έχει επίπτωση στα μηνιαία μερίσματα, καθώς και στα ΒΟΕΑ, ΒΘ κλπ...
~~~~~
ΥΓ: 
Εκτιμώ ότι θα κόψουν κι άλλα για να μας δώσουν πολλά σε λίγα χρόνια...
Κων. Β. Κωνσταντάρας


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
                                                                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                                                                 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ
                                                                                                 Τηλ.210-6552403
                                                                                                 Φ.951.1/159/709597
                                                                                                 Σ. 8416
                                                                                                 Αθήνα, 23 Σεπ 13

                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Η
                          «Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2013»
                                                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
                                                                        Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του άρθρου 4 του ΑΝ 559/37, όπως τροποποιήθηκε -συμπληρώθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ΝΔ 4198/61 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΜΤΣ Νομοθεσίας και κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄168).
(2) Του άρθρου 25 του Ν.2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35).
(3) Του ΠΔ 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α’ 241).
(4) Του άρθρου 77 του Ν. 4146/2012 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 90).
β. Το υπ' αριθμ. 6/1/1-4-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
γ. Τη Φ.951.1/60/691188/Σ.2772/8 Απρ 13/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ.
δ. Το υπ' αριθμ. 9/5/21-6-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
ε. Την Αριθμ. 251642/4 Ιουλ 2013 Κοινή Απόφαση κ. Πρωθυπουργού – ΥΕΘΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη (ΦΕΚ Β’ 1653).
στ. Το υπ' αριθμ. 11/2/29-7-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
ζ. Το υπ' αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση:
α. Του υπ’ αριθ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικού του Διοικητικού
Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά:
(1) Στον καθορισμό της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 στο ύψος των 5,1999 €, ήτοι μειωμένης έναντι της αντίστοιχης του έτους 2012 (5,7142 €) κατά ποσοστό 9%.
(2) Στην υλοποίηση της εν λόγω μείωσης με τη χορήγηση του μερίσματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2013.
(3) Στην παρακράτηση των καταβληθέντων κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου τρέχοντος έτους διαφορών, ως εξής:
(α) Με την καταβολή του μερίσματος μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, αυτών (διαφορών) του Α’ Εξαμήνου του ιδίου έτους.
(β) Με την καταβολή του μερίσματος του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, αυτών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του ιδίου έτους.
(4) Στην μεταφορά κρατήσεων (Δάνεια, Ν. 2913/2001, οφειλές από ΚΥΑ, κλπ) στο έτος 2014, για όσες περιπτώσεις παραστεί ανάγκη, προς αποφυγή εξαγωγής αρνητικών πληρωτέων ποσών.
β. Της μεταφοράς, του ισόποσου ποσού που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ΒΟΕΑ – ΒΘ έτους 2013 από την εγκεκριμένη έκτακτη χρηματοδότηση, από τον οικείο λογαριασμό, για την πληρωμή άλλων υποχρεώσεων του Ταμείου (ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους - εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μερίσματος, κλπ).
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2013.
3. Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα του ΜΤΣ.

                                                                                                                          Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                       ΥΦΕΘΑ
Τχης (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου                                                                               
Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΕΑΑΣ

Το Φεβρουάριο του 2014, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ. 

Έχει τεράστια σημασία για τη δύναμη της εκπροσώπησης η ολοκληρωτική συμμετοχή όσων έχουν δικαίωμα ψήφου (και υποψηφιότητας).

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι κατέχουν το ανάλογο δελτίο ταυτότητας (για την έκδοσή του χρειάζονται 2 φωτογραφίες, η εγκύκλιος της αποστρατείας και φωτοτυπία της αστυν. ταυτότητας ή ταυτότητας επιτίμου). 

Η ΕΑΑΣ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εκπροσωπεί όλη τη στρατιωτική οικογένεια ... 

ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΘΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ...


~~~~~~~~~~~~~~~~~