28 Ιουλίου 2014

Περί μερίσματος ΕΚΟΕΜΣ

Το μερίδιο του ΕΚΟΕΜΣ μειώθηκε... Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι η μείωση των εσόδων και η αύξηση των δικαιούχων επιφέρει μείωση των μεριδίων. Απλή αριθμητική.

Μόνη λύση η αύξηση των εσόδων/προσόδων. Αυτή είναι δουλειά του Β'Υ. Αυτός πρέπει να εξαντλήσει τα "μέσα" και τα "έξω" του για να το  κάνει, αναλαμβάνοντας όλες τις πρωτοβουλίες του κόσμου (πχ προσέλκυση καταναλωτών πρατηρίων/αύξηση πρατηρίων, παραρτήματα πρατηρίων σε ΣΟΑ -24/7-, ανακατανομή ποσοστών κερδών κλπ)... 

Κάποιοι προκάτοχοί του δεν το έκαναν και παίρνουμε τώρα κουτσουρεμμένο μέρισμα...

Κων. Β. Κωνσταντάρας
Υπτγος εα

23 Ιουλίου 2014

Τα νέα ΤΣ των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ

KATA ΤΟΠΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αιτήσεις ή άλλες συναλλαγές με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μπορούν να γίνονται μέσω των κατα τόπους (στις πρωτεύουσες Νομών) γραφείων που αυτό τηρεί. Στη Βέροια, το γραφείο του ΝΣΚ βρίσκεται στη διεύθυνση:

Μητροπόλεως 48
ΤΚ 591 00
ΒΕΡΟΙΑ

mail to:  veroia@nsk.gr
Τηλ : 23310-24618
FAX : 23310-75022

17 Ιουλίου 2014

Νομική άποψη για την παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου


Συνεχίζοντας την αναζήτηση της ενδεδειγμένης πρακτικής, βρήκαμε μια νομικά τεκμηριωμένη άποψη που δημοσιεύθηκε στο μπλογκ της ΕΑΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


Σημειώνουμε ιδιαίτερα την περίπτωση (γ)

ΠΗΓΗ


15 Ιουλίου 2014

Αιτήσεις προς ΝΣΚ (αναπροσαρμογή σύνταξης & επιστροφή αναδρομικών)

Επειδή προσωπικά δεν μπόρεσα να καθορίσω την πρότερη και την ύστερη καθαρή σύνταξή μου με τη σωρεία και ποικιλία των κρατήσεων κ.ά. ποσών που αναγράφονται στα εκκαθαριστικά, συνέταξα και θα στείλω στο ΝΣΚ την παρακάτω δήλωση (την επισυνάπτω σε επεξεργάσιμη μορφή, για να χρησιμεύσει σαν έντυπο σε όποιον το επιλέξει). 
Χρειάζεται : 
- Αντιγραφή,  
- Επικόλληση σε αρχείο Γουώρντ, 
- Εκτύπωση και Συμπλήρωση (ή αντίστροφα), 
- Θεώρηση στο ΚΕΠ και 
- Αποστολή .

Η διαφορά είναι ότι επισυνάπτω τις πράξεις καταλογισμού και αναπροσαρμογής της σύνταξης. Κάποιοι/ες έχουν περισσότερες αναπροσαρμογές, ανάλογα με το χρόνο αποστρατείας. 
Υπτγος εα Κων. Β. Κωνσταντάρας

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ΑΙΤΗΣΗ

Του :   
……………………………………………..
του ………………………………….……..
συνταξιούχου  Στρατιωτικού,
κατοίκου …………………………………..
οδός …………………………, αρ. ……….
Α.Μ. Συνταξιούχου: …………………….
Τηλέφωνο: ………………………………..

Βέροια,   …………………………… 2014

Προς:
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Ακαδημίας 68, ΤΚ 106 78, ΑΘΗΝΑΙ

 


ΚΟΙΝ:
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Δνση Κανονισμού & Εντολής Πληρωμής Στρατ. & Πολεμ. Συντάξεων
Κάνιγγος 29, ΤΘ 1110,   10110  ΑΘΗΝΑIΕίμαι απόστρατος Αξιωματικός  του Στρατού Ξηράς, αποστρατευθείς με τον βαθμό  του ……………. το έτος ………, κατά το οποίο άρχισε να μου καταβάλλεται σύνταξη, ανάλογη του βαθμού και των ετών υπηρεσίας μου.

Μέχρι την 31-7-2012 η μηνιαία σύνταξή μου ανήρχετο στο ποσό των …………€. (Επισυνάπτω φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθ. …………………. συνταξιοδοτικής πράξης του ΓΛΚ).

Στη συνέχεια, επειδή  δυνάμει των  περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/ 14.11.2012), με τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)», έγινε από 1-8-2012 μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), που επηρέασε τις συντάξεις των αποστράτων στρατιωτικών, η σύνταξη που μου καταλογίζεται μετά την 1-8-2012, ανέρχεται στο ποσό των ………….€. (Επισυνάπτω φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθ. …………../2012 πράξης του ΓΛΚ βάσει της οποίας αναπροσαρμόσθηκε η σύνταξή μου).

Επειδή οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτως συναφούς προς αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4.

Επειδή συνακόλουθα, αντίκειται προς τις διατάξεις αυτές  η  υπ’ αριθμόν Οικ.2/ 83408/ 0022/ 14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012, κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω αντισυνταγματικές και ως τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του Νόμου αυτού, μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας  υποχρεώθηκαν αυτοί να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες (Βλέπε Αποφάσεις ΣτΕ/Ολομέλεια: 2192/2014 και 2193/2014).

Επειδή οι αποφάσεις 2192/2014 και 2193/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι οριστικές και αμετάκλητες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ:

α) Να επαναπροσαρμοσθεί η σύνταξή μου στο ύψος στο οποίο ανέρχονταν αυτή, πριν  την 1-8-2012.

β) Να μου  επιστραφεί νομιμοτόκως, ως αχρεωστήτως παρακρατηθέν, το συνολικό ποσό της διαφοράς της κατά μήνα καθαρής σύνταξης που λάμβανα πριν την 1-8-2012 από αυτή που λαμβάνω μετά την παραπάνω ημερομηνία, και για όλο το χρονικό διάστημα από την 1-8-2012 μέχρι σήμερα.
Ο Αιτών

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής
                                                                               
ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15-7-14

“Ραντεβού τον Σεπτέμβρη” ,μετά από τα “μπάνια του λαού” τα οποία όμως ελάχιστοι πλέον θα χαρούν, δίνει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, σ΄ ότι έχει να κάνει με την υποχρέωσή της να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ για τις αποδοχές των στρατιωτικών και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Από διαβεβαιώσεις ,υποσχέσεις και διαρροές άλλο τίποτα. Σύμφωνα μ΄ αυτές η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να δώσει τα αναδρομικά σε βάθος διετίας . Σ΄ ότι έχει να κάνει με την επιστροφή των μισθών στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2012, η κατάσταση παραμένει σκοπίμως θολή. Επαναφορά θα γίνει αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα φθάσει μέχρι το 2012!

Το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί να αποκαλύψει τις προθέσεις της. Κάτι το οποίο θα έκανε υποτίθεται αυτή την εβδομάδα. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των επαφών με την τρόϊκα το θέμα των αποφάσεων του ΣτΕ δεν συζητήθηκε με την ένταση που αναμενόταν.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση “αγοράζει” χρόνο. Το θέμα είναι πόσο θα τραβήξει αυτό και πως θα αντιδράσουν οι φορείς που εκπροσωπούν εν ενεργεία και απόστρατους. Οι απόψεις είναι διαφορετικές. Με τους “θεσμικούς απόστρατους” να εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί και τους υπόλοιπους να ζητούν έγγραφες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση εδώ και τώρα.
(ONALERT)

~~~~~~~~~

Η χθεσινή σύσκεψη Σαμαρά,Βενιζέλου,Αβραμόπουλου στο Μέγαρο Μαξίμου έδωσε νέα τροφή στα σενάρια για “φθινοπωρινές” και ίσως “εκλογικές” κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Το σενάριο που κυκλοφορεί και έχει προκαλέσει …πυρετό στα Γενικά Επιτελεία παραπέμπει στις…κρίσεις Μεϊμαράκη τον Αύγουστο του 2009,λίγο πριν προκηρυχθούν οι εκλογές τις οποίες έχασε η ΝΔ.
Η αλήθεια είναι ότι από την επομένη των τελευταίων κρίσεων οι πληροφορίες που ήθελαν να πηγαίνουμε σε νέες κρίσεις το φθινόπωρο! Φαινόμενο μοναδικό ,ελληνικό.
Σκέψεις και εισηγήσεις υπάρχουν.
Τι λένε οι πληροφορίες; Τίποτα που να εκπλήσσει. Ο Α/ΓΕΕΘΑ φεύγει αν και από το περιβάλλον του επιμένουν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο παραμονής. Πιθανότερος αντικαταστάτης ο Α/ΓΕΝ Βαγγέλης Αποστολάκης ,για τη θέση του οποίου προορίζεται ο Αρχηγός Στόλου Π.Λίτσας. Στο ΓΕΑ η παραμονή του Βαγγέλη Τουρνά σχεδόν αποκλείεται και έρχεται ο ΑΤΑ Χρήστος Βαίτσης.
Ο Χρήστος Μανωλάς παραμένει Α/ΓΕΣ “μακράς πνοής” με προοπτική να είναι ο επόμενος Α/ΓΕΕΘΑ.
Εναλλακτικό σενάριο τοποθέτησης του Μανωλά στη θέση του Α/ΓΕΕΘΑ ,”παίζει” αλλά όχι με πολλές πιθανότητες.
(ONALERT)

~~~~~~~~~

 Λήξη συναγερμού για τα Μετοχικά Ταμεία “σάλπισε” η κυβέρνηση. Ο υπουργός Εργασίας κάλεσε  το απόγευμα τους διευθυντές των Μετοχικών Ταμείων για να τους διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει θέμα ένταξής τους στο ΕΤΕΑΜ. Επισήμανε δε ότι δεν πρέπει να δίνεται σημασία στις δηλώσεις που έκανε ο πρώην υπουργός Εργασίας Γ.Κουτρουμάνης.

Λίγη ώρα αργότερα κυβερνητική πηγή διαβεβαίωνε το Onalert ότι :
“Για αποσαφήνιση διάφορων δημοσιευμάτων σχετικά με επικείμενη ένταξη των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), υπενθυμίζεται ότι με την υπ΄ αρίθμ. Φ.951/10/133328/Σ.1767/28-9-2012 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:Β4ΤΜ6-ΛΥΦ), την οποία μπορείτε να βρείτε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τα παραπάνω Μετοχικά Ταμεία δεν αποτελούν Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται η ένταξή τους στο ΕΤΕΑΜ”.

Ασφαλώς το κλίμα καχυποψίας που υπάρχει είναι δύσκολο να αλλάξει. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς πολλές διαβεβαιώσεις ,αλλά η πραγματικότητα τις διέψευσε.

Μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί και σ΄ αυτή τη περίπτωση.
(ONALERT)

~~~~~~~~~

 Συνάντηση εργασίας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο και τον υπουργό Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε το πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σε αυτή τη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας…Το θέμα των Τούρκικων Παραβιάσεων ήταν το πρώτο στην Αντζεντα ενώ τέθηκε και το θέμα των συνόρων στο Αιγαίο ,αλλά και οι θάνατοι από τους πνιγμούς των λαθρομεταναστών τα τελευταία εικοσιτετράωρα ,ενώ τέθηκε και θέμα κλειστών συνόρων χωρίς να υπάρχει διευκρίνηση αν πρέπει να ανοίξουν διάπλατα όπως ζητούν και κάποιοι στο Αιγαίο …
Θέση που  Ε.Ε μας υποχρεώνει να δεχθούμε πάνω από 100 χιλ Λαθρομετανάστες από την Συρία με την δικαιολογία ότι η Τουρκία έχει περίπου 2,9 εκ  πρόσφυγες που τους κρατά στα σύνορα όμως …
(VETERANOS)

~~~~~~~~~~~~~

Το κίνδυνο του Αιγαίου  επισήμανε σε Σαμαρά & Βενιζέλο ο ΥΕΘΑ Αβραμόπουλος  και μάλιστα από πληροφορίες τους είπε την κατάσταση ώς έχει ,και ότι  κατάσταση στο Αιγαίο να πάει να ξεφύγει ..
Σε καμιά περίπτωση δεν συζητήθηκαν οι κρίσεις των Αρχηγών που κάποιοι διαρρέουν αφού όπως είναι το δόγμα Αβραμόπουλου όλα στην ώρα τους και η ώρα δεν είναι κοντά !
Το να προσπαθούν όμως διατηρούν κάποιοι  τις Κρίσεις  των Αρχηγών του Μαρτίου στην επικαιρότητα  με δήθεν συζητήσεις στου Μαξίμου  δεν είναι της Παρούσης αλλά θα έρθει και η σειρά τους !
Ο κίνδυνος είναι να προκληθούν νέα κύματα λαθρομεταναστών, που αναπόφευκτα ορισμένα από αυτά θα σκάσουν στα παράλια της χώρας μας, δηλαδή στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης.  Η Αθήνα αναμένεται να θέσει προ των ευθυνών της την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πρέπει άμεσα να ενισχύσει οικονομικά και με υλικά μέσα την Ελλάδα, όπως έπραξε πρόσφατα και με την Ιταλία…
Οι προκλήσεις στο Αιγαίο
Κατά τη χθεσινή κυβερνητική σύσκεψη έγινε επίσης περιγραφή της παρούσας κατάστασης στο Αιγαίο, καθώς έχουν πληθύνει επικίνδυνα οι προκλητικές εμφανίσεις τουρκικών πολεμικών πλοίων στην καρδιά του Αιγαίου.
Μέσα στο τρέχον έτος έξι φορές τουρκικές κορβέτες έκοβαν βόλτες στις Κυκλάδες και έφτασαν μέχρι ανοικτά του Σουνίου παραβιάζοντας τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ενώ την ίδια χρονική περίοδο τα τουρκικά μαχητικά είχαν «εγκλωβίσει» το σύμπλεγμα των νησιών πέριξ της Ικαρίας, πετώντας διαρκώς πάνω από τα ελληνικά νησιά !
Τα ταξίδια σε Αγκυρα και ΗΠΑ
ΥΕΘΑ Αβραμόπουλος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών για τις κινήσεις που προσωπικά έχει κάνει στην Άγκυρα σε επίπεδο ομολόγου του. Μάλιστα τους είπε ότι σχεδιάζει ταξίδι στην τουρκική πρωτεύουσα στις αρχές φθινοπώρου, καθώς θα έχει προηγηθεί επίσκεψη στο αμερικανικό Πεντάγωνο, η δεύτερη μέσα σε έναν χρόνο.
Και τα κρυφά «όπλα»
Εκτενής συζήτηση έγινε και για τα κρυφά «όπλα» που διαθέτει η Ελλάδα στη Σούδα της Κρήτης και τα οποία θα πρέπει να εκμεταλλεύεται, καθώς οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ τα αξιοποιούν κάθε φορά που ξεσπάει κάποια κρίση ή πολεμική σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή…
(VETERANOS)

14 Ιουλίου 2014

Ενέργειες μετά τις αποφάσεις 2192 & 2193 / 2014 του ΣτΕ

Μετά από επικοινωνία συναδέλφου με  (συνάδελφο) δικηγόρο, μετεφέρονται τα εξής:

   "   1.  Η παραγραφη αρχιζει το Νοεμβριο του 2014 (μηνας υπογραφης του νομου, εναντίον του  οποιου δικαιωθηκαμε απο το ΣτΕ ) και οχι απο την 1 Αυγουστου του 2014.

      2.  Εαν αντι του Νοε υποβαλλεις αγωγη το Δεκ, δεν σημαινει οτι χανεις τα αναδρομικα σου. Απλως θα παρεις 1 μηνος λιγοτερα η 2 μηνων αν υποβαλεις αγωγη 2 μηνες μετα το Νοε 2014.


      3.  Σε περιπτωση αγωγης , ειτε αυτη εκδικαστει ειτε οχι, εαν η κυβερνηση  εν τω μεταξυ καταβαλλει τα οφειλομενα , ο δικηγορος θα παρει το συμφωνηθεν ποσοστο ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ Η ΑΓΩΓΗ. 


       4.  Αιτηση προς το νομικο συμβουλιο, αφου δεν κοστιζει τιποτα, ας κανουμε αλλα και παλι περι το τελος του μηνος. ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ !!!! η ημερομηνία που θα κατατεθεί η αίτηση ή που  φτασει το συστημενο στο ΝΣ,  θα ειναι και η ημερομηνια πρωτοκολλου.


        5.  Η εκτιμηση νομικων κυκλων για την εκβαση του θεματος ειναι θετικη        6.  Μερικοι μυριστηκαν χρημα και θελουν να βαλουν το χερι στην τσεπη μας...."
        


13 Ιουλίου 2014

Διεθνές Συνέδριο Ασφαλείας και Χειρισμού Κρίσεων «ΑΘΗΝΑ 2014»

Όταν συμμετέχουμε ως φυσιολογική χώρα στο διεθνές γίγνεσθαι…


Με μεγάλη επιτυχία, αλλά το κυριότερο με σαφέστατες ενδείξεις για ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (17-19 Ιουνίου) στην Αθήνα, το Διεθνές Συνέδριο Ασφαλείας και Χειρισμού Κρίσεων «ΑΘΗΝΑ 2014», το οποίο διοργανώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

Μετά από μια δεκαετή διαδρομή ως σεμινάριο-συνέδριο αφιερωμένο αμιγώς στα θέματα χειρισμού κρίσεων, το «ΑΘΗΝΑ 2014» επέκτεινε τον τομέα της θεματολογίας του, καθώς ενέταξε στις συνεδρίες του και τα ζητήματα ασφαλείας. Επίκεντρο αυτής της στροφής, σαφώς αποτέλεσε η γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης και της ΝΑ Μεσογείου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη θεσμική και επιστημονική ωρίμανση του συνεδρίου, αλλά και την αναπόδραστη διασύνδεση των αντικειμένων της διαχείρισης κρίσεων με αυτά της ασφάλειας, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή μας. 

Στο «ΑΘΗΝΑ 2014» συμμετείχαν συνολικά 300 Έλληνες και ξένοι σύνεδροι μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από τα Γενικά Επιτελεία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιµενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, μεταπτυχιακοί φοιτητές και αναλυτές. Επίσης συμμετείχαν 83 ξένες αντιπροσωπείες που μεταξύ των μελών τους περιλαμβανόταν 20 πρέσβεις, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί (διακεκριμένοι καθηγητές από την περιοχή των Βαλκανίων [Κολλέγιο Αμύνης Βουλγαρίας Rakovsky, Πανεπιστήμιο KADIR HAS της Κωνσταντινούπολης και τέσσερα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα]), γενικοί διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής, ανώτατοι αξιωματούχοι και αξιωματικοί από διεθνείς οργανισμούς (αξιωματούχοι της ΕΕ [EEAS καθώς και Humanitarian Aid and Civil Protection – ECHO], του ΝΑΤΟ [International Staff – IS, ALLIED MARITIME COMMAND στο Northwood], ο στρατιωτικός αντιπρόσωπος της χώρας μας στην ΕΕ) και συμμαχικές και φιλικές χώρες και αξιωματούχοι της δημόσιας διοίκησης.

Όλοι οι ανωτέρω κάλυψαν τις συνεδριακές ενότητες-τομείς δίνοντας πολύπλευρη διάσταση στα θέματα συζήτησης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τον λόγο έλαβαν 20 ομιλητές, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Shultz του FLETCHER SCHOOL του Πανεπιστημίου TUFTS.
Το συνέδριο, για ακόμη μια φορά, αποτέλεσε σημαντικό σημείο συνάντησης και επαφών ειδικών, σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, επί θεμάτων χειρισμού κρίσεων αλλά και διαμορφωτών της αμυντικής πολιτικής πολλών χωρών.

Επιδίωξη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και του προέδρου του Συνεδρίου, του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων Δρ. Πολύκαρπου Αδαμίδη, ήταν να αξιοποιηθεί το Συνέδριο, ως ένα Partenariat, όχι μόνο μεταξύ ειδικών του τομέα της άμυνας και ασφάλειας αλλά και μεταξύ αυτών που έχουν την ευθύνη για την άσκηση της αμυντικής πολιτικής. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί πλέον τα θέματα που διαπραγματεύεται το συνέδριο δεν αφορούν μόνο τους «ειδικούς» ή ένα πολύ περιορισμένο ακροατήριο αλλά, αντίθετα, αφορούν και επηρεάζουν όλους μας, ακόμη και την καθημερινότητά μας, όπως χαρακτηριστικά είπε στην εισαγωγική ομιλία του συνεδρίου ο Δρ. Αδαμίδης.


Άλλωστε, σήμερα, τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας είναι απολύτως συνδεδεμένα και μόνον σ’ ένα πλαίσιο σταθερότητας, εξασφαλίζεται η ελευθέρια των συναλλαγών, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η προστασία και προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Σε σχέση με αυτή τη βασική παραδοχή, εμφατική ήταν η τοποθέτηση του προέδρου του Συνεδρίου: «Ζούμε σε κοινωνίες που βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ομαλή συνεργατική λειτουργία μεγάλου αριθμού συστημάτων και υποδομών στρατηγικής σημασίας. Η αποδυνάμωση μιας ή περισσοτέρων συνιστωσών, ως αποτέλεσμα μιας καταστροφής μεγάλης έκτασης, μπορεί να οδηγήσει στην (μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας) κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού, με απρόβλεπτες συνέπειες».

Η θεματολογία του Συνεδρίου, αντικατοπτρίζοντας την ιστορική συνέχειά του, αλλά και τις νέες επιδιώξεις που τέθηκαν, εστιάσθηκε σε τομείς όπως:
>η συνεχής προσαρμογή της στρατηγικής αντιμετώπισης και διαχείρισης των κρίσεων.
>η ενίσχυση των παραγόντων ισχύος, οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί, τα ενεργειακά θέματα και η ασφάλεια των οδών εφοδιασμού, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου.
>η κατάλληλη αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής των μέσων, των μηχανισμών και των υποδομών άμυνας και ασφαλείας, με σκοπό την Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας.
>η εξέταση των υφισταμένων κρίσεων παγκοσμίως υπό τύπου μελέτης περίπτωσης (case study).

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ι. Λαμπρόπουλος, που έδωσε το στίγμα των εξελίξεων στους ευαίσθητους τομείς της ασφάλειας και των προκλήσεων που εμφανίζονται στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή. Ο υφυπουργός παρουσίασε τη δυναμική που έδωσε η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στην Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας και με εμφατικό τρόπο υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αντιλαμβάνεται τα αισθήματα και τις καταστάσεις της Μεσογείου και έχει αποδείξει εμπράκτως, ότι λειτουργεί διαχρονικά σταθεροποιητικά στην περιοχή με αξιοπιστία και χωρίς να δημιουργεί ανταγωνισμούς.Αποτελεί κοινή αποδοχή, μετά και τις ομιλίες και παρεμβάσεις των τριών ημερών του Συνεδρίου, ότι σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ μεγάλες και σύνθετες προκλήσεις, που συνεχώς αναφύονται και προϋποθέτουν συναίνεση, διάλογο, προβληματισμό και διαρκή αναζήτηση. Με προτάσεις και συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποτυπώθηκαν εκείνες οι παράμετροι, με τις οποίες μπορούν να προσεγγιστούν καλύτερα οι κρίσεις της εποχής μας και η διαχείριση τους με το μικρότερο δυνατόν κόστος. Ειδικότερα με βάση πρακτικές και λειτουργικές προσεγγίσεις, κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη των θεσμικών, πολιτικών και στρατιωτικών αδυναμιών που σήμερα αντιμετωπίζει η ΕΕ.
Ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται αφενός να εξεταστεί πώς συνδέονται διαλεκτικά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, πώς εξελικτικά γίνεται η μετάβαση από τα ζητήματα άμυνας στον ευρύτερο χώρο της ασφάλειας, και αφετέρου, να κατανοηθεί ότι η ευρωπαϊκή αμυντική θωράκιση, και γενικότερα η πολιτική ασφάλειας και άμυνας, εμφανίζεται ως άμεση συνάρτηση της κοινωνικής συνοχής. Βεβαίως υπήρξε εμφανής η αμφιβολία των συνέδρων εάν υφίσταται σήμερα αυτή η συνοχή ή εάν μπορεί να επιτευχθεί, σε μια δοκιμασμένη από δημοσιονομικές στενότητες κοινωνία των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, μετά τις Ομάδες Εργασίας (Working Groups) που λειτούργησαν στο προηγούμενο «ΑΘΗΝΑ», εδόθη έμφαση στην ατομική εργασία και στην έκδοση αντίστοιχου περιοδικού. Το έργο της αξιολόγησης των εργασιών ανέλαβε η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν 27 εργασίες Ελλήνων και ξένων ερευνητών. Αμφότερες οι πρωτοβουλίες έφεραν το ΥΠΕΘΑ σε μια διαλεκτική σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και αύξησαν την προστιθέμενη αξία του Συνεδρίου διεθνώς. Επιπλέον, για δεύτερη συνεχόμενη φορά οργανώθηκαν και λειτούργησαν περίπτερα (info stands) από τα Γενικά Επιτελεία των ΕΕΔ, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, με σκοπό την προβολή του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου οργανώθηκε πρόγραμμα κοινωνικών εκδηλώσεων, για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους με στόχο την επαφή των ξένων αντιπροσωπειών με πολιτιστικούς και ιστορικούς προορισμούς της Αττικής. Για το σύνολο του συνεδρίου αλλά και των εκδηλώσεων εκφράσθηκαν ιδιαίτερα ευμενή σχόλια από τους συμμετέχοντες, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία της διοργάνωσης.(από τα ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ)

Δες τη σχετική ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, ΕΔΩ

 

 

11 Ιουλίου 2014

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ? ΓΙΑΤΙ Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ

Posted On 07 Jul 2014

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Μετά από την υποβολή διαφόρων ερωτημάτων σχετικά με την παραγραφή των αξιώσεων των στελεχών από την αντισυνταγματική ως εκρίθη, περικοπή των αποδοχών τους στα πλαίσια του Ν. 4093/2012, θα θέλαμε να ενημερώσουμε υπεύθυνα τα στελέχη για τα παρακάτω:

               1.     Όπως ενημερωθήκαμε με διάφορα δημοσιεύματα (σε site), που αναπαρήγαγαν ανακοίνωση  περιφερειακής ένωσης στρατιωτικών (Κεντρικής Μακεδονίας), διαβεβαιώνονται τα στελέχη, ότι δεν συντρέχει θέμα παραγραφής για τις αξιώσεις των στελεχών, σε σχέση με τις περικοπές σε μισθούς – συντάξεις που προέκυψαν από την εφαρμογή του Ν. 4093/2012 (3ο Μνημόνιο).

               2.     Επίσης αποδίδεται σκοπιμότητα σε δικηγορικά γραφεία, που ανακοίνωσαν ενέργειες για την αποτροπή των συνεπειών παραγραφής και συσχετίζονται με τακτικές άλλων διεκδικήσεων του παρελθόντος (διεκδίκηση επιδόματος €176, ειρηνευτικές αποστολές κλπ).

               3.     Κατ’ αρχήν θα θέλαμε αυστηρώς επιστημονικά να ενημερώσουμε τα Στελέχη ότι η Διοίκηση (εν τη ευρεία έννοια), δεν έχει υποχρέωση να εκτελέσει αναλογικά την απόφαση του ΣτΕ(ολομ) 2093/2014, καθώς το δεδικασμένο παράγεται ΜΟΝΟΝ για του ελάχιστους που προσέφυγαν ονομαστικά. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (ΦΕΚ Α΄ 8), το δεδικασμένο που παράγεται από τις αποφάσεις του ΣτΕ, τμημάτων και ολομελείας, ισχύει μόνο μεταξύ των διαδίκων. Εξάλλου η Διοίκηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Οικονομικών παγίως δεν εφαρμόζει αναλογικά τις αποφάσεις του ΣτΕ και περιμένει από τους ενδιαφερόμενους απόφαση που να αναφέρεται προσωπικά σ’ αυτούς (βλπ ενδεικτικά δημοσίευμα http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231329622). Διαφορετική περίπτωση αποτελούν οι Δικαστές, οι υποθέσεις των οποίων δικάζονται εκ του Συντάγματος διαφορετικά και δεν θα πρέπει να συγχέονται.

               4.     Δεδομένου όμως ότι οι εκτελεστικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικές αυτό αποτελεί αρκετά σοβαρή νομολογία, για τυχόν επερχόμενες δίκες και όχι δεδικασμένο.

               5.     Τα στελέχη που δεν προσέφυγαν τότε στην ακυρωτική διαδικασία, δηλαδή στο ΣτΕ, με αίτηση ακυρώσεως των αποφάσεων αυτών (δηλ.  των εκτελεστικών του μνημονίου), δεν έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο ΣτΕ  τώρα γιατί έχασαν την προθεσμία του άρθρου 46 του ΠΔ 18/1989. Τα υπόλοιπα στελέχη πρέπει να ασκήσουν αγωγή, ήτοι ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου τα εν ενεργεία στελέχη και ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα εν αποστρατεία στελέχη. Η αγωγή αυτή έχει την βάση της στις διατάξεις του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Αυτή η διαδικασία ακολουθεί την διαδικασία διαφορών ουσίας και όχι την ακυρωτική διαδικασία και δικάζεται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα διοικητικής Διαδικασίας (κυρώθηκε με το Ν. 2917/1999).

               6.     Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247) ορίζεται ότι: «1… 2… 33. Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ’ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεώς της. 4…  5. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του Δημοσίου, καθώς και των κληρονόμων αυτών, από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα. Οι εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση, το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν μετά την παρέλευση τριμήνου από τη χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως…». Στις παραπάνω διατάξεις το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο με τις υπ’ αριθμ. 32/2008 και 1/2012 αποφάσεις του έχει ερμηνεύσει ότι η παραγραφή είναι αυστηρά διετής και άρχεται από την κάθε επιμέρους περιοδική οφειλόμενη παροχή.

               7.     Σημειώνεται ότι το ίδιο δικαστήριο (ΑΕΔ) με την υπ’ αριθμ. 4/2001 απόφασή του, έχει κρίνει ότι αρμόδιο να δικάσει τις αγωγές του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ των συνταξιούχων, είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο.

               8.     Κατόπιν των ανωτέρω δεν καταλείπετε καμία αμφιβολία, ότι οι αξιώσεις των στρατιωτικών που αναφέρονται στο χρονικό από 1-8-2012 και ένθεν, παραγράφονται και δεν δύναται να τους καταβληθούν  μετά την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2014, εάν φυσικά δεν εμφιλοχωρήσει εν τω μεταξύ δικαστική ή εξωδικαστική διακοπή της παραγραφής.

               9.     Σημειώνουμε ότι διακοπή επέρχεται, είτε με την άσκηση αγωγής, είτε με την κατάθεση αίτησης στην αρμόδια αρχή κατ’ άρθρον 93 του Ν. 2362/1995, είτε με την κατάθεση αίτησης στο ΝΣΚ. Εφιστούμε την προσοχή ότι κατ’ άρθρον 94 του ιδίου νόμου, κάθε ποσό που καταβάλλεται από το δημόσιο για παραγεγραμμένη αξίωση, είτε εκ προθέσεως, είτε εξ αμελείας, δύναται πάντα να αναζητηθεί, είναι δηλαδή πάντα επιστρεπτέα.

               10.  Κάθε άλλη ενέργεια διακοπής της παραγραφής, πλην της ασκήσεως αγωγής, έχει το μειονέκτημα ότι δεν επιφέρει τοκογονία. Κατά συνέπεια μόνο η άσκηση αγωγής και διακόπτει την παραγραφή και ξεκινάει την τοκογονία της αξιώσεως.

               11.  Περαιτέρω ως προς το θέμα των υπαινιγμών περί δικηγορικής σκοπιμότητας, ως προς τον προτεινόμενο τρόπο δράσης, η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και  5 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ  Α΄ 208), ασκείται υπεύθυνα και προέχει η νομιμότητα των προτεινομένων ενεργειών. Σκοπιμότητα και μάλιστα διερευνητέα θα ήταν κάθε πρόταση μη θεσμικού προσώπου, για ανάληψη νομικών διαδικασιών ή και αποχή από τέτοιες, προς κάθε έλληνα πολίτη, χωρίς το πρόσωπο αυτό να δικαιούται κατ΄ αρχήν να δίνει τέτοιες νομικές συμβουλές και κατά δεύτερον, να έχει συνέπειες από την επέλευση ζημιών στα συμφέροντα του πολίτη.

               12.  Επίσης  ως προς τις αναφερόμενες παλιότερες διεκδικήσεις που ατυχώς συνδέονται με την παρούσα, θα σημειώσουμε ότι το γραφείο μας στο επίδομα των €176 ευρώ, είχε εξαρχής διαφωνήσει με την άσκηση προσφυγών καθώς στους στρατιωτικούς κατεβάλλετο το επίδομα ειδικής απασχόλησης και το επίδομα εξομάλυνσης, που αυτοδικαίως απέκλειαν και την καταβολή της εξομάλυνσης  των €176 ευρώ. Απ’ ότι ενθυμούμαστε τα στελέχη είχαν κατευθυνθεί (από άλλα στελέχη) κατά κύριο λόγο, σε γραφεία εργατολόγων, δηλαδή συναδέλφων άσχετων με τα δρώμενα στον, ειδικού διοικητικού δικαίου, χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

               13. Τέλος ως προς την μη καταβολή Επιδόματος Υπηρεσίας Αλλοδαπής στο προσωπικό των Ειρηνευτικών Αποστολών, παρά του ότι αυτό αποστέλλεται για χρονικό διάστημα πέραν των τριάντα ημερών (βλπ άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α’ 35), το αίτημα αυτό των Στελεχών είναι μια πάγια απαίτηση, καθώς είναι το μόνο προσωπικό που αυθαιρέτως εξαιρείται, από την πιστή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Η υπόθεση αυτή πάντως εκκρεμεί και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση. Ανεξάρτητα όμως από την εξέλιξη της υποθέσεως,  η άσκηση ενδίκων μέσων κατά μιας τόσο εξόφθαλμης αδικίας ήταν (σ.σ. ξεκίνησε από άλλα γραφεία), κατά την άποψη μας, απολύτως θεμιτή και δεδικαιολογημένη. Κατά συνέπεια και αφού εκκρεμεί η οριστική απόφαση για την διαφορά αυτή, σώφρων θα ήτο να μην προτρέχει κανείς, διότι εάν αυτοί δικαιωθούν εν τέλει, να δούμε τι θα πουν αυτοί που δεν προσέφυγαν. Το τελευταίο αναφέρεται γιατί στο γραφείο μας προσέρχεται καθημερινά έτι αριθμός Στελεχών, που δεν «παρασύρθηκαν» να ασκήσουν εγκαίρως προσφυγή, για την επιστροφή φόρου επί των αποζημιώσεων εξωτερικού, αναζητώντας τώρα εναγωνίως λύση για την απώλεια των δικαιωμάτων τους, λόγω παραγραφής.

               14.  Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τα στελέχη να απευθύνονται στα κατάλληλα νομικά γραφεία, για να ενημερώνονται υπεύθυνα για τα ισχύοντα και να μην παρασύρονται από προσωπικές απόψεις άλλων πολιτών ανεξαρτήτου ιδιότητος, που δεν έχουν την κατάλληλη επιστημονική παιδεία και λειτουργική ιδιότητα. Άλλωστε ως έλεγον και οι πάνσοφοι αρχαίοι ημών πρόγονοι, η ημιμάθεια χείρον της αμάθειας εστίν.

            Να υπενθυμίσουμε τελειώνοντας, ότι ειδικά για το Γραφείο μας, η πρόταση μας περιλαμβάνει την εκ μέρους μας ανάληψη κάθε δικαστικής δαπάνης, οποιαδήποτε δε καταβολή αμοιβής ή εξόδων θα γίνει μόνο και εφόσον καταβληθεί στους δικαιούχους, κάποιο συγκεκριμένο για τον λόγο τούτο ποσό.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Το Γραφείο μας αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης μας, ενημερώνει τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη για τα παρακάτω:

α.            Με την παραπάνω απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι οι εκτελεστικές διατάξεις του τρίτου Μνημονίου που κυρώθηκε με το Ν. 4093/2012, κατά το μέρος που περιόρισαν τις αποδοχές των Στελεχών, αντίκεινται σε σειρά διατάξεων του Συντάγματος και ως εκ τούτου είναι ανεφάρμοστες.

β.            Μετά την εξαφάνιση των παραπάνω ως είρηται Υπουργικών Αποφάσεων, νομικά αποκατασταθήκαν οι καταργηθείσες ή τροποποιηθείσες διατάξεις, που ίσχυαν προ τις 31 Ιουλίου 2012, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι και σήμερα.

γ.            Ενόψει των παραπάνω, θα πρέπει άμεσα να καταβληθεί η διαφορά που προκύπτει, μεταξύ των αποδοχών που κατεβλήθησαν πραγματικά και αυτών των αποδοχών που θα έπρεπε να καταβληθούν, μετά την αναβίωση των ισχυουσών διατάξεων.

δ.            Η Διοίκηση στα πλαίσια των παραδεδεγμένων κανόνων και αρχών του Διοικητικού δικαίου, δεσμεύεται καταρχήν από την ακύρωση των συγκεκριμένων εκτελεστικών διατάξεων, πλην όμως έχει πάντα το δικαίωμα αφού λάβει υπόψη το σκεπτικό της αποφάσεως, να επαναλάβει με αναδρομική μάλιστα ισχύ, την νομοθέτηση κάποιων περιορισμών που θα είναι ήπιοι και θα λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες αρχές που παραβίασαν οι προγενέστερες, ήδη ακυρωθείσες διατάξεις. Κάτι τέτοιο εκτιμάται από το Γραφείο μας, στα πλαίσια της γενικότερης δικαστικής, νομικής και πολιτικοοικονομικής κατάστασης της Χώρας, ότι δεν
πρόκειται να συμβεί διότι θα πυροδοτούσε μία νέα, καθολική αυτή τη φορά, προσφυγή των Στρατιωτικών και ένστολων εν γένει, στη Δικαιοσύνη.

ε.            Μετά τις παραπάνω εξελίξεις η Διοίκηση, είτε θα υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3068/2002, βέβαια για όσους είχαν προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια και μόνον, δηλαδή το  ΣΤΕ και το ΕΣ, είτε θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία που θα καθορίσει την καταβολή των αναδρομικών, με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, όπως επί παραδείγματι έγινε με τους Δικαστές.

στ.          Εάν η Διοίκηση, δεν συμμορφωθεί άμεσα ή προβεί με νομοθετική πρωτοβουλία σε ρύθμιση καταβολής των αναδρομικών, τότε πιστεύουμε ότι τα Στελέχη που έχουν προσφύγει ήδη στη Δικαιοσύνη, πρέπει να προβούν στην άμεση κατάθεση Προσφυγής, καθώς σύμφωνα με τις
υπ’ αριθμ. 2190 και 2191/2014 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣΤΕ, η τοκοφορία των αξιώσεων κατά του Δημοσίου άρχεται από την κατάθεση σχετικής Προσφυγής (Αγωγής), στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο που δικάζει κατά την διαδικασία διαφορών ουσίας.

ζ.             Για όσους δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για την ακύρωση των εκτελεστικών διατάξεων, που είναι και η πλειοψηφία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, η Διοίκηση δεν έχει την υποχρέωση να τους καταβάλλει αναδρομικά καθώς η απόφαση του ΣΤΕ δεσμεύει την
Διοίκηση μόνο για όσους έχουν προσφύγει ατομικά. Σ’ αυτή την περίπτωση τα Στελέχη πρέπει άμεσα και μέχρι 31/07/2014 να καταθέσουν Αγωγή κατά του Υπουργού Οικονομικών, στο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, καθώς έτσι αφενός διακόπτεται η παραγραφή, δεδομένου ότι υφίσταται διετή παραγραφή των αξιώσεων, από την ημερομηνία γεννήσεώς των, και αφετέρου να επιτύχουν την έναρξη τοκοφορίας μέχρι την οριστική εξόφληση της διαφοράς. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη από κάποιους υποβολή αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δεν ενδείκνυται γιατί ναι μεν διακόπτει την παραγραφή, πλην όμως αφενός δεν ξεκινάει την τοκοφορία των αξιώσεων, αφετέρου καθυστερεί έτι περισσότερο την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως, αφού κατά βάση το ΝΣΚ δεν τις δέχεται τις σχετικές αιτήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω το Γραφείο μας, συμβουλεύει τα ενδιαφερόμενα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, να προβούν άμεσα και μέχρι 31/07/2014 στην κατάθεση Αγωγής για την διασφάλιση καταβολής των αναδρομικών, ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ανήκουν και ανεξάρτητα το τί απόφαση θα λάβει το Υπουργείο Οικονομικών όποτε αυτό τη λάβει, καθώς η κατάθεση των Αγωγών, θα ασκήσει συγκεκριμένη πίεση για την συμμόρφωση της Διοίκησης.

Το Γραφείο μας, αναλαμβάνει και αυτό όπως και άλλα γραφεία την διεκπεραίωση της κατάθεσης των σχετικών Αγωγών, με ομοδικίες όπως προβλέπεται και προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν καταρχήν, με οποιοδήποτε τρόπο στο Γραφείο μας τα στοιχεία τους, το
τηλέφωνό τους και την διεύθυνση τους, με την υποσημείωση ότι ενδιαφέρονται για την κατάθεση Αγωγής για τα αναδρομικά του Μνημονίου, ώστε το Γραφείο μας άμεσα να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, για κάθε περαιτέρω πληροφορία που θα απαιτηθεί.

Το Γραφείο μας για την κατάθεση της Αγωγής, θα καταβάλλει αυτό τα έξοδα, και δεν απαιτείται να προκαταβληθεί κανένα απολύτως ποσό, η αμοιβή του Γραφείου μας θα καταβληθεί εργολαβικά μετά το πέρας της υποθέσεως, και εφόσον καταβληθούν τα ποσά που αξιώνονται, σε ποσοστό 4% επί των καταβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα ποσά, ή
σε περίπτωση που αποτύχει η δίκη για οποιοδήποτε λόγο το Γραφείο δεν θα λάβει καμία  aμοιβή και δεν έχει αξίωση για την καταβολή εξόδων.

Η παραπάνω ξεκάθαρη θέση του Γραφείου καταδηλώνει ότι πιστεύουμε ακράδαντα στην επιτυχία της υποθέσεως και γι’ αυτό διακινδυνεύουμε ιδίοις εξόδοις την κατάθεση και την εκδίκαση των αγωγών, λαμβάνοντας βέβαια υπόψιν και την οικονομική στενότητα  των στελεχών.

Για την επικοινωνία με το Γραφείο μας, εκτός από το e-mail που είναι και ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας(militarylawoffice@gmail.com), μπορείτε επίσης να στείλετε FAX στο 211 2131517, να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση του Γραφείου Λ. Συγγρού 332, Καλλιθέα, ΤΚ
17673, να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα του Γραφείου 210 9536664, 210 9536694, 211 0123226, 211 0123227, η ακόμα και να προσέλθετε αυτοπροσώπως ή δια οικείου προσώπου στο Γραφείο.ΠΗΓΗ