Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

ΕΑΑΣ/ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΝΣΚΗ ΕΑΑΣ μας απέστειλε νέο υπόδειγμα Αίτησης προς το ΝΣΚ.
Οι επιθυμούντες να το χρησιμοποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τις αιτήσεις που έχουν ήδη συμπληρώσει, παρακαλούνται να απευθυνθούν στο Παράρτημα, αφού ενημερωθούν επακριβώς για το περιεχόμενο καθεμιάς και αποφασίσουν τι επιθυμούν.
Εκτύπωση του υποδείγματος μπορεί να γίνει με επιλογή του κειμένου, αντιγραφή και επικόλληση σε φύλλο word.
Το νέο υπόδειγμα έχει ως εξής:


 ***********


ΠΡΟΣ : ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Του…………………………………., κατοίκου…………………………………, με ΑΦΜ:………………………., αριθμό μητρώου συνταξιούχου………………………….., τηλ:………………….


Είμαι στρατιωτικός συνταξιούχος, απόστρατος Αξιωματικός του ΣΞ και λαμβάνω μηνιαία σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο. Οι δε συντάξιμες αποδοχές μου υπολογίζονται επί τη βάσει του ειδικού μισθολογίου των εν ενεργεία ομοιόβαθμων μου στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 4024/2011 καθορίστηκε από 1/11/2011 το ύψος των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας ως εξής: Α) το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των 500 ευρώ, Β) το επίδομα των εορτών του Πάσχα στο ποσό των 250 ευρώ και Γ) το επίδομα αδείας στο ποσό των 250 ευρώ.

Με την υποπαράγραφο Γ 1 περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/12 ορίστηκε χωρίς απολύτως ουδεμία αιτιολογία στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου ότι: «1.Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος καταργούνται από 1/1/2013».

Επειδή η εν λόγω κατάργηση των ως άνω επιδομάτων συνιστά αδικαιολόγητη και αντισυνταγματική ρύθμιση, καθόσον με αυτήν θίγεται ο πυρήνας σημαντικών τακτικών μισθολογικών παροχών και ματαιώνεται το κοινωνικό κεκτημένο μου επί του αντίστοιχου περιουσιακού δικαιώματος και επομένως η πλήρης κατάργηση νομοθετημένων εισοδηματικών παροχών είναι απολύτως δυσανάλογη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από το νομοθέτη σκοπούς.

Επειδή η επιλεκτική μονομερής επιβάρυνση της κατηγορίας των μισθωτών και συνταξιούχων έναντι άλλων ομάδων πολίτων που φοροδιαφεύγουν, δημιουργεί άνιση μεταχείριση των διοικούμενων, η οποία όμως έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος και ιδίως αυτών των άρθρων 2 παρ. 1, 4, 22 παρ. 4 και 5, 25 παρ. 1 και 4 και 88.

Επειδή η μεταβολή του ειδικού μισθολογικού μου καθεστώτος με μείωση των συντάξιμων αποδοχών μου δεν μπορεί να γίνει, αφενός χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος και, αφετέρου χωρίς να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία ότι η μείωση αυτή είναι αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από άλλα μέτρα.

Επειδή οι προαναφερόμενες διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 (περίπτωση 1) του άρθρου πρώτου του Ν 4093/12 που κατήργησαν ολοσχερώς τα ως άνω επιδόματα είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες ως αντίθετες αφενός προς την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 (εδάφιο α’) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και αφετέρου προς τις διατάξεις του άρθρου 17 (παράγραφος 1 και 2) του Συντάγματος, δηλαδή προς διατάξεις που προστατεύουν “υφιστάμενα” περιουσιακά δικαιώματα (εμπράγματα και ενοχικά) των πολιτών για τους εξής λόγους:
1.α αα. Το άρθρο 1 (εδάφιο α΄) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε μαζί με τη σύμβαση με το άρθρο 1 του ν.δ. 53/1974 (Α 256) και έχει σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αυξημένη (έναντι των κοινών νόμων) ισχύ ορίζει ότι: «πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ει μη δια λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του Διεθνούς δικαίου όρους».
Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται καταρχήν γενικός και απόλυτος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.
Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα περιουσιακής φύσης και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα με συνέπεια να καλύπτονται από τη διάταξη αυτή και τα ενοχικής φύσης περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά.
Ενόψει όλων των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η ολοσχερής κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας προσκρούει στη Συνταγματική υποχρέωση σεβασμού και Προστασίας της αξίας του ανθρώπου στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, στην προστασία της εργασίας καθώς και στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 1 (εδάφιο α’) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) Συνιστάται αδικαιολόγητη και αντισυνταγματική ρύθμιση με την οποία προσβάλλεται ο πυρήνας και ματαιώνεται το σχετικό μας περιουσιακό δικαίωμα για την καταβολή τους και κατά συνέπεια αντίκειται προδήλως στις προαναφερόμενες Συνταγματικές διατάξεις, τις οποίες κατάφωρα παραβιάζουν.

Επειδή ανήκουμε στην κατηγορία των «ειδικών μισθολογίων» που έχουμε υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις σε σχέση με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων και οι Ν 4093/2012 και 4307/2014 που επέφεραν τις μειώσεις αυτές στις συντάξιμες αποδοχές μου έχουν κριθεί με τις υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι προσκρούουν σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος και ιδιαίτερα στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα και την επικινδυνότητα της εργασίας που παρείχα, όσο ευρισκόμουν στην ενέργεια.

Επειδή οι πάσης φύσεως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Επειδή, εν όψει όλων των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να μου καταβάλει, αναδρομικά από 1-1-2016 μέχρι σήμερα, τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, που καταργήθηκαν με την αντισυνταγματική διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) και δη:
1. Επίδομα Πάσχα 2016 250 ευρώ
2. Επίδομα αδείας 2016 250 ευρώ
3. Επίδομα Χριστουγέννων 2016 500 ευρώ
4. Επίδομα Πάσχα 2017 250 ευρώ
5. Επίδομα αδείας 2017 250 ευρώ
6. Επίδομα Χριστουγέννων 2017 500 ευρώ
7. Επίδομα Πάσχα 2018 250 ευρώ
8. Επίδομα αδείας 2018 250 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 2.500 ΕΥΡΩ

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω η διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 είναι αντισυνταγματική και αντίθετη με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με τις οποίες η Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί.

Επειδή, η ανωτέρω διάταξη είναι ανίσχυρη και έχει ακυρωθεί.

Επειδή, το Συμβούλιο Σας είναι αρμόδιο να αναγνωρίσει την απαίτησή μου.

Επειδή, τα ποσά αυτά δεν τα καταβάλλει το αντίδικο, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου και διαμαρτυρίες μου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Α. Να μου επιστραφούν νομιμοτόκως, ως αχρεωστήτως και παρανόμως παρακρατηθέντα, αναδρομικά από 1/1/2016 τα ποσά αυτά που αφορούν τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας που καταργήθηκαν με την αντισυνταγματική διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €)

Β. Να επανέλθουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, όπως αυτά καθορίστηκαν την 1/11/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4024/2011.

Υπογραμμίζεται, ότι η αίτησή μου έχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, περιλαμβανομένης και της έναρξης της τοκοφορίας και της διακοπής παραγραφής κατά το άρθρο 143 περ. γ΄ του ν. 4270/2014.

Αθήνα, 18/10/2018

Ο αιτών

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση από τον Οικονομικό Σύμβουλο Συντονιστικού 3 ΕΑΑ κ.Αντωνιάδη Ιωάννη

1) Με τις αποφάσεις του ΣτΕ 2287-2090/2015 δόθηκε η δυνατότητα παραπομπής υποθέσεων ατομικών αγωγών εις βάρος της Δημόσιας Διοίκησης, αναφορικά με τα θέματα των συνεχών (μνημονιακών) μειώσεων συντάξεων, επικουρικών αποδοχών και κατάργησης Δώρων επιδομάτων αδείας. Παράλληλα είχε κριθεί κατά πλειοψηφία από τους δικαστές του Ανώτατου Ακυρωτικού ότι είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες με την ΕΣΔΑ οι περικοπές που έλαβαν χώρα τόσο στις κύριες (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) όσο και στις επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑ) αλλά και στα Δώρα και τα επιδόματα αδείας, χωρίς όμως η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα να έχει αναδρομικό χαρακτήρα και να είναι στην κρίση του κάθε φυσικού προσώπου – συνταξιούχου, εάν θα προβεί σε άσκηση αγωγής για αναδρομική διεκδίκηση των χρηματικών περικοπών.

2) Με σχετική δικαστική απόφαση (υπ’ αριθμόν 3037/2018) από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δικαιώθηκε ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Οδυσσέας Τσολογιάννης, για επιστροφή Δώρων και μειώσεων ύψους 11.184,57 ευρώ που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, χρονικά όμως, έως την ισχύ του ν.4387/2016. 

3) Η Δημόσια Διοίκηση άσκησε 2 εφέσεις επί της συγκεκριμένης απόφασης-δικαίωσης. 

4) Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δεν υπεισέρχεται στην οριστική επαναχορήγηση των Δώρων, από εδώ και πέρα, αλλά μόνον στα αναδρομικά. Και αυτό γιατί θα πρέπει να επανακριθεί σε ανώτατο βαθμό αν οι εν λόγω περικοπές είναι συνταγματικές ή όχι και με τους νόμους που επακολούθησαν με το τρίτο Μνημόνιο που υπογράφηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή στις 14 Αυγούστου του 2015 με το νόμο 4336/2015. Η καρδιά του τρίτου Μνημονίου είναι ο ν. 4387/2016 και το νέο σύστημα υπολογισμού νέων και επανυπολογισμού παλαιών συντάξεων, χωρίς την προσθήκη των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας στους συνταξιούχους, καθότι οι παροχές αυτές είχαν καταργηθεί με τους νόμους 4093 και 4051 του 2012. 

5) Από τη στιγμή που τα δικαστήρια επαναφέρουν τις παροχές αυτές για το διάστημα από την κατάργησή τους μέχρι την ψήφιση του τρίτου Μνημονίου, όπως προβλέπει και η πρώτη απόφαση που δικαιώνει συνταξιούχο της Θεσσαλονίκης, αυτό που θα κρίνει αν θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά τα Δώρα στις συντάξεις είναι η νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το αν είναι συνταγματικές ή αντισυνταγματικές οι μειώσεις στις συντάξεις που επέφερε μετά το τρίτο Μνημόνιο ο νόμος 4387/2016 (τις κανονιστικές αποφάσεις του συγκεκριμένου νόμου, τις έχουν προσβάλει και οι 3 Ε.Α.Α.). 

6) Ούτε το ΣτΕ , ούτε καν οι αποφάσεις δικαίωσης Διοικητικών Δικαστηρίων, δεν έχουν ΚΑΘΟΛΙΚΟ χαρακτήρα και μόνο η Δημόσια Διοίκηση, μπορεί να νομοθετήσει για να λάβει το σύνολο των Συνταξιούχων, αναδρομικά κομμένων Δώρων και Επιδομάτων Αδειών. 

7) Για όσους σκέφτονται ή σκοπεύουν να κινηθούν με ατομικές αγωγές στο μέλλον και προκειμένου να παραταθεί κατά ένα 6μηνο η αξίωση αυτή (καθόν αρχίζει να μετρά χρόνος-μήνες παραγραφής) υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης στο Ν.Σ.Κ., αίτησης διακοπής παραγραφής και ο αριθμός πρωτοκόλλησης αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια εφόσον ο αιτών, προχωρήσει σε ένδικα μέσα... 

8) Καμμιά αίτηση είτε στον ΕΦΚΑ είτε στο ΝΣΚ είτε στα ασφαλιστικά Ταμεία (τέως) δεν γεννά αυτόματα το δικαίωμα χορήγησης του συνόλου των αναδρομικών αυτών... Για αυτό τον λόγο και δεν προβλέπεται καν να απαντηθούν, παρά μόνον να πρωτοκολληθούν.

9) Αναδρομικά μέχρι την ισχύ των ανωτέρω αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού (ΣτΕ) και του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου (ΕλΣυν) της χώρας, μπορούν να διεκδικήσουν μόνο όσοι είχαν προσφύγει έως μέχρι τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών. Οι υπόλοιποι δικαιούνται να διεκδικήσουν τα αναδρομικά μόνο για το χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, καθώς και να ζητήσουν την αναπροσαρμογή των συντάξεων ή μισθών τους για το μέλλον («ex nunc») από την ημερομηνία δηλαδή της δημοσίευσης της απόφασης και μετά και χρονικά για το διάστημα που δεν θα έχει επέλθει παραγραφή της αξίωσης προς το Δημόσιο...

 ΠΗΓΗ

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ και ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 2018
Βασιζόμενοι  σε πρωτογενή εργασία του Οικονομικού Συμβούλου του Συντονιστικού των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Σ, Ν & Α) συναδέλφου Αξιωματικού εα - ΠΝ) κ. Ιωάννη Αντωνιάδη για το θέμα της δικαίωσής μας στη διεκδίκηση επιστροφής μειώσεων και παρακρατήσεων συντάξεων και δώρων, διαμορφώσαμε παρόμοια ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου αυτή να υποβάλεται από τα Μέλη  μας που επιθυμούν.

Το έντυπο της προαναφερθείσας αίτησης μπορείτε να το δείτε και να το κατεβάσετε για εκτύπωση, κάνοντας κλικ ΕΔΩ 👈

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να διεκπεραιώσουν μόνοι τους την αίτηση. 

 Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτησή τους συγκεντρωτικά μέσω του Παραρτήματος, μπορούν να συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους εκεί, από 12 Οκτ 2018. Οι αιτήσεις όλων θα αποσταλλούν στο ΝΣΚ στο τέλος Οκτ 2018.  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΛΑ τα στοιχεία που χρειάζονται για να συμπληρωθεί το έντυπο.
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ


Η Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα θα εορτασθεί φέτος την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018.

Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, θα λάβει χώρα:

α) Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών από την ανατολή του ηλίου μέχρι και τη δύση της ίδιας ημέρας.

β) Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων.

γ)
- Ώρα 10.20  πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
    - Ώρα 10.30 π.μ. επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου με τη χοροστασία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονος. 
    - Ομιλία στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου από τον κ. Δημήτρη  Θεοχαρόπουλο,  Διευθυντή του 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

3. Ιδιαίτερο πρόγραμμα εορτασμού δεν θα εκδοθεί.

α) Η 1η Μεραρχία Πεζικού παρακαλείται για την παράταξη Στρατιωτικού τμήματος απόδοσης τιμών στον χώρο προ του ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου την ημέρα της εορτής.

β) Οι Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την πραγματοποίηση σχετικών ομιλιών στα σχολεία.

γ) Τέλος, παρακαλούμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα των εκδηλώσεων, καθώς και τη μαζικότερη συμμετοχή του κοινού σ΄ αυτές.

Τελετάρχης ορίζεται η Ανδρεάδου Μαρία, υπάλληλος της ΠΕ Ημαθίας.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΓΟΥ εα ΚΩΝ. Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ:
Ελάτε να δηλώσουμε την Ελληνικότητα της Μακεδονίας...
Να γεμίσουμε τον ΙΝ Αγ. Αντωνίου. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΑΥΛ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΑΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45 - 10 Οκτ 2018 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ)

Αναφορικά με το θέμα της καταβολής ή μη των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, τα οποία έχουν καταργηθεί από 1-1-2013 με το Ν. 4093/2012, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση που να επιλύει το ζήτημα της συνταγματικότητας αυτής της περικοπής για τα ειδικά μισθολόγια. Όσες θετικές δικαστικές αποφάσεις έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί αφορούν άλλη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και όχι αυτή των ειδικών μισθολογίων που ανήκουν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι.

Μάλιστα έχει διατυπωθεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 989/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, και η αγωγή για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα έχει εισαχθεί στην Επταμελή σύνθεση του ΣΤ' Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του ΠΔ 18/1989 υπό τον τίτλο "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων" για το Συμβούλιο της Επικράτειας λόγω της σπουδαιότητάς της. Εκκρεμεί δε η έκδοση απόφασης.
 

Κατά συνέπεια, και εις αναμονή της δημοσίευσης της αποφάσεως της Επταμελούς Συνθέσεως του ΣΤ' Τμήματος του ΣτΕ, οι συνάδελφοι δεν χρειάζεται να προστρέξουν για άσκηση σχετικής αγωγής και μάλιστα μέχρι την 31-12-2018. Μπορούν οι ίδιοι αδαπάνως να καταθέσουν σχετική αίτηση για την καταβολή τους, απευθείας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διακόπτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την παραγραφή των αξιώσεών τους.
 

Mε νέα άμεση ανακοίνωση της η ΕΑΑΣ θα κοινοποιήσει σχετικό υπόδειγμα αίτησης, το οποίο συντάσσεται ήδη από αυτή, για συμπλήρωση και υποβολή στο Νομικό Συμβούλιο.


Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ,
Ο Πρόεδρος
Αντγος εα Ροζής Βασίλειος

ΕΑΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44 (ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018)

ΠΡΟΣ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ          ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
             Ε.Α.Α.Σ.                                                 Γραμματεία
                                                                            Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα
                                                                            Τηλ.210-3633797 - FAX: 210-3621410
                                                                            Φ.800/19 /2297
ΚΟΙΝ:  Ε.Α.Α.Σ./ Γραμματεία – Κ/Φ                Σ. 162
                                                                            Αθήνα,  08  Οκτ 2018 
                                                                            Συν. : Ένα (1) Έντυπο        


          ΘΕΜΑ:   Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2017-2018

          ΣΧΕΤ :    Φ.800/24/92445/Σ.2312/03 Οκτ 18 /ΓΕΣ/Δ3

            1.         Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του σχετικού που αφορά στην βράβευση  αριστούχων  μαθητών, του σχολικού έτους 2017 – 2018, ότι θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την 30 Οκτ  2018, τα στοιχεία  των αριστούχων μαθητών της Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.

            2.         Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1.

            3.         Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:
                        α.         Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.
                        β.         Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου, επικυρωμένο.
                        γ.         Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου
                        δ.         Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.
               ε.         Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.
                          στ.       Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2017 – 18.

            4.         Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την πληρότητα, ορθότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.

            5.         Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνει μόνο με COURIER, για λόγους ταχύτητας και ασφαλείας, καθόσον άπτονται οικονομικών δεδομένων.

            6.         Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών, αυτά τηρούνται στην Έδρα και θα γίνεται σχετική ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για την άμεση αποστολή τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τουςστην Έδρα μέχρι την αντίστοιχη υποβολή του αιτήματος της Ε.Α.Α.Σ. στο ΓΕΣ, η ευθύνη μη ικανοποίησης του δικαιουμένου, θα βαρύνει αποκλειστικά τα αρμόδια όργανα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.  

            7.         Στην περίπτωση μη ύπαρξης αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2017 – 2018, να υποβληθεί οπωσδήποτε αρνητική αναφοράαπό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

            8.         Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου, των οποίων ο γονέας ή οι γονείς, έχουν αποστρατευθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, να υποβληθεί και Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.

            9.         Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, του σχολικού έτους 2017 – 2018, επί του παρόντος θα βραβευθούν μόνο με έπαινο, λόγω μη χρηματοδότησης από την Στρατιωτική Υπηρεσία. Γι’ αυτούς, η Ε.Α.Α.Σ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων εξ ιδίων πόρων,
προκειμένου να τους επιβραβεύσει με ένα αξιοπρεπές ποσό, σε βάθος χρόνου.

            10.       Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των Μελών που κατοικούν στα νησιά  Σάμου και Σύρου, να αποσταλούν απευθείας στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ.

            11.       Για λόγους ευχερέστερου ελέγχου των δικαιολογητικών, στο διαβιβαστικό έγγραφο να καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και η τάξη του αριστούχου (εννοείται για το σχολικό έτος 2017-18). 

            12.       Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο «Αιτήσεως (Μαθητή ή Γονέα) για Βράβευση Μαθητή».

            13.       Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.


Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

ΕΑΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ.αρ. 43/ 4 Οκτ 2018

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.
                                                               
Η ΕΑΑΣ με την υπ/ αρ.40/18 ανακοίνωση της 21 Σεπ. 2018, ανακοίνωσε στα μέλη της ότι με σχετική απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ, αποφασίσθηκε η μείωση του επιτοκίου από 6% σε 1,5% για εφάπαξ καταβολή και σε 2,5% για καταβολή με δόσεις σε όσους για κάποιο λόγο, έπρεπε να επιστρέψουν χρήματα από τη καταβολή μερισμάτων.


Στην ίδια ανακοίνωση γράφαμε ότι "Η ΕΑΑΣ διά των εκπροσώπων της στη ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ θα εισηγηθεί τη λήψη ανάλογης απόφασης για μείωση των επιτοκίων για την επιστροφή μερισμάτων σε αυτό, …και θα σας ενημερώσει σχετικά."
 

Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ στη τελευταία συνεδρίασή της αποφάσισε την αντίστοιχη μείωση των επιτοκίων.
 

Τέλος θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη μας ότι, το ΔΣ/ΕΑΑΣ θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και χωρίς επάρσεις, για ότι καλό επιτυγχάνεται, τις προσπάθειές του με στόχο τη βελτίωση σε όλους τους τομείς, της κατάστασης των αποστράτων, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3ων ΕΑΑ


Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429-6973998353
01-10-2018 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η      ΥΠ. ΑΡΙΘ. 16/18
 
1. Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων δεν ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα των Αποστράτων, αλλά με οτιδήποτε άπτεται των συμφερόντων των Μελών του.

2. Στα πλαίσια αυτά :
 
α. Αναφορικά με την επιχορήγηση από τον ΕΦΚΑ των τριών Ενώσεων με το αναλογούν ποσό από την κράτηση των 0,20Ε από όλους τους συνταξιούχους και μετά την αρνητική απάντηση του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε να συνεχισθεί νομικά η επιδίωξή μας και εάν αυτή δεν ευοδωθεί να καλέσουμε τα Μέλη μας να υποβάλουν αίτηση , όπως δικαιούνται βάσει του Ν.4387/2016 , να εξαιρεθούν αυτής της κρατήσεως. Το αίτημά μας είναι δίκαιο ,δεδομένου ότι οι τρεις Ενώσεις είναι οι μόνες που εκπροσωπούν ΟΛΟΥΣ τους Αποστράτους, και δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται της διανομής.
 
β. Να σταλεί εξώδικο στον ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ώστε τα αναδρομικά που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός την 08-09-2018 ότι θα δοθούν, να δοθούν στους Αποστράτους με βάσει τις συντάξεις της 31-07-2012.
 
γ. Σχετικά με την ενδεχόμενη τοποθέτηση managers στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, το Συντονιστικό θεωρεί ότι το υφιστάμενο μοντέλο με Διευθυντή Στρατιωτικό Ιατρό εν ενεργεία και Διευθυντές Υγειονομικής –Διοικητικής –Οικονομικής Υπηρεσίας είναι το ενδεδειγμένο και έχει αποδειχθεί λειτουργικό, λαμβανομένης υπόψη και της ιδιαιτερότητας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.
 
δ. Παραχώρηση χώρων στρατοπέδων σε διάφορους Φορείς. Είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση χώρων στρατοπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων εάν δεν τηρείται κατά γράμμα ο Ν.4407/2016.
 
Αντιστράτηγος .ε.α. Β.Ροζής Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α.Γρ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

EAAΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ. 41 της 27 Σεπτ 2018


Γνωρίζεται στα μέλη της ΕΑΑΣ ότι ο Πρόεδρος της Αντγος  ε.α. Βασίλειος Ροζής θα εκπροσωπήσει την Ένωση την 30ηΣεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή ,στις επετειακές εκδηλώσεις υπέρ των Πεσόντων Συμμάχων Πολεμιστών Μακεδονικού Πολέμου 1916 – 1918 στο διασυμμαχικό Ν/Φ – Μνημείο ΖΕÏΤΝΛΙΚ (Θεσσαλονίκη) .

Την επομένη 01 Οκτωβρίου ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄, θα ενημερώσει  τα μέλη του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης για  θέματα που απασχολούν την Ένωση και την τρέχουσα επικαιρότητα , σε συγκέντρωση   στα γραφεία του Παραρτήματος.

Το Γραφείο Τύπου της ΕΑΑΣ

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Η Ιη Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνει τη λειτουργία Τμήματος Παραδοσιακών Χορών στους χώρους της ΛΑΦ Ημαθίας, από 27 Σεπ 2018, δωρεάν, με χοροδιδάσκαλο,

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, στις 20.00ω

Μπορούν να συμμετάσχουν συγγενείς και φίλοι.


Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Ελκυστικό επιτόκιο ΜΤΣ


Αθήνα 21 Σεπ 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αρ. 40/18

Γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι κατά τη τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ/ΜΤΣ, στο οποίο συμμετέχει δια εκπροσώπου της η ΕΑΑΣ, αποφασίσθηκε η μείωση του επιτοκίου από 6% σε 1,5% για εφάπαξ καταβολή και σε 2,5% για καταβολή με δόσεις για τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Για όσους έχουν αποκατασταθεί διοικητικά και γίνεται η οφειλόμενη επιστροφή των μερισμάτων που έλαβαν για το χρονικό διάστημα που τους εγκρίθηκε η εξαγωγή αποδοχών ενέργειας και

Β) Σε όσους αναζητούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα μερίσματα από άλλη αιτία εκτός θανάτου (τέλεση γάμου, περάτωση σπουδών, αναστολή στρατιωτικής σύνταξης)

Η παραπάνω ενέργεια, που ήταν ένας διαχρονικός στόχος της ΕΑΑΣ και επί τέλους επιτυγχάνεται, έχει ως στόχο την άμεση εισροή χρημάτων λόγω του δελεαστικού επιτοκίου της εφάπαξ καταβολής αλλά και την ανακούφιση όλων όσων οφείλουν να επιστρέψουν μερίσματα, αν επιλέξουν την επιστροφή σε δόσεις.

Η πρόταση του ΔΣ/ΜΤΣ είναι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου επιτοκίου, να καθορισθεί η ημερομηνία λήψης απόφασης.

Η ΕΑΑΣ διά των εκπροσώπων της στη ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ θα εισηγηθεί τη λήψη ανάλογης απόφασης για μείωση των επιτοκίων για την επιστροφή μερισμάτων σε αυτό, για τις υπόψη περιπτώσεις και θα σας ενημερώσει σχετικά.
 

Τέλος θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη μας ότι, το ΔΣ/ΕΑΑΣ θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα , μεθοδικότητα και χωρίς επάρσεις, για ότι καλό επιτυγχάνεται, τις προσπάθειες του με στόχο τη βελτίωση, σε όλους τους τομείς, της κατάστασης των αποστράτων, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ


Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Υλοποίηση αποφάσεων ΣτΕ και αναδρομικά - Μία ακόμα άποψη (Του Σχη εα Απ. Παπαπαρίση)

 
Συνειδητά όλο αυτό το διάστημα δεν είχα πάρει θέση με όλα αυτά που έγραφαν εφημερίδες και σχολίαζαν συνάδελφοι, σχετικά με την πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ και επιστροφή του υπολοίπου 50%, αφού ήταν λίγα αυτά που προσέθεταν σε όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Επειδή όμως σε καθημερινή βάση δέχομαι ερωτήματα, παραθέτω κι εγώ μία σειρά από στοιχεία και την άποψή μου, αφού τονίσω ότι (αν δοθούν) πρόκειται για επιστροφή παρανόμως παρακρατηθέντων με μεγάλη μάλιστα καθυστέρηση... Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Θα δοθούν τα αναδρομικά; Η άποψη μου όπως φαίνεται και στο τέλος του άρθρου μου [ΕΔΩ] ήταν ΝΑΙ, με την παρούσα ή την επόμενη κυβέρνηση.

Θα έρθουν στο επίπεδο του 2012 οι μισθοί και οι συντάξεις όπως προβλέπουν οι αποφάσεις του ΣτΕ; Οι Βασικοί Μισθοί και οι Βασικές Συντάξεις, ΝΑΙ. Το πληρωτέο ΟΧΙ, γιατί υπάρχουν και άλλες μειώσεις - κρατήσεις στη συνέχεια. Στο Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης είναι το πρώτο νούμερο αριστερά πάνω, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
 
Πότε θα δοθούν και πώς; Με δόσεις ή εφάπαξ; 
 
Με την παρούσα κυβέρνηση αν δεν είναι ακόμα μια παραπλάνηση ή/και ομηρία πριν των επερχόμενων εκλογών δεν είναι δυνατόν να δοθούν εντός του 2018. Αυτό που δήλωσε στην αρχή ο κ. Καμμένος "από τον Οκτώβριο" είναι τελείως ανεδαφικό και δείχνει πόσο πρόχειρα και ψηφοθηρικά αντιμετωπίζει το εν λόγω θέμα. Αλλά και ο λόγος της έναρξης των δόσεων από τον Ιανουάριο του 2019 "για να μην φορολογηθούν" είναι το ίδιο έξω από κάθε πραγματικότητα. Από την εφορία δε γλυτώνει κανείς. Το έχουμε δει άλλωστε με το προηγούμενο 50%. Εκτιμάται ότι όποτε και αν δοθούν θα είναι σε δόσεις, ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί ένα μικρό ποσό εφάπαξ ή/και ένα ποσό να συμψηφισθεί με οφειλές σε εφορία πχ ΕΝΦΙΑ. Κι αυτό γιατί αποκλείω να ...καταναλωθεί όλο το υπερπλεόνασμα για μια απόφαση του ΣτΕ, που πιθανόν να μην φέρει ικανό αριθμό ψήφων.
 
Η αξιωματική αντιπολίτευση δεσμεύτηκε ότι θα τα επιστρέψει σε βάθος πενταετίας.
 
Πότε θα καταλάβουμε ότι πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής; Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος η διαδικασία έχει ως ακολούθως: (1) Συσκέψεις, υπολογισμοί και δοκιμές στο τέως ΓΛΚ για τους συνταξιούχους και στα αντίστοιχα Υπουργεία των εν ενεργεία στελεχών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. (2) Αφού υπολογισθεί το συνολικό κόστος θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό έτους 2019 του κράτους. (3) Αφού ο προϋπολογισμός ψηφισθεί με τη συμφωνία και των δανειστών θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση όπως ακριβώς έγινε και με το νόμο 4307/2014, ώστε να επανέλθουν Βασικοί Μισθοί και Βασικές Συντάξεις στα επίπεδα του 2012, αλλά και θα φαίνεται ο τρόπος απόδοσης (πχ σε πόσες δόσεις). Αν η διαδικασία θεωρηθεί κατεπείγουσα μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε μερικές ημέρες, άλλως μπορεί να απαιτηθούν μερικές εβδομάδες. (4) Έκδοση εγκυκλίου εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης, που θα καθορίζει κάθε λεπτομέρεια. (5) Στη συνέχεια για τα εν αποστρατεία στελέχη θα εκδοθούν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις και θα αποσταλούν στον καθένα από εμάς. (6) Τέλος, θ' αρχίσει η καταβολή, που όπως καταλαβαίνετε μπορεί να αργήσει αρκετά.
 
Μπορεί να υπολογισθεί το ποσό που αναλογεί στον καθέναν από εμάς; Καταρχήν να πούμε ότι τα εν ενεργεία στελέχη διεκδικούν μέχρι τέλος του 2018, αναδρομικά 53 μηνών, αφού από 1.1.2017 ισχύει το νέο μισθολόγιο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ εκτιμάται ότι το νέο μισθολόγιο θα κριθεί και αυτό αντισυνταγματικό αφού είναι υποδεέστερο του Ιουλίου του 2012. Τα εν αποστρατεία στελέχη διεκδικούν μέχρι τέλος του 2018, αναδρομικά 77 μηνών και νέα Συνταξιοδοτική πράξη.
Αν και ο τρόπος που παρουσίασε η ΠΟΣ(*) κρίνεται ενδιαφέρουσα και απλή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει για όλους αφού πιθανόν να αλλάξει η κλίμακα υπολογισμού 5, 10, 15, 20% αλλά και τα αναφερόμενα ποσά είναι προ φόρων.
Ένας ασφαλέστερος τρόπος υπολογισμού γίνεται με τη βοήθεια του excel-φυλλου του κ. Σουφλή [ΕΔΩ] όπως εξηγήθηκε [ΕΔΩ]. Στον "Υπολογισμό Α" βάζουμε τις υπάρχουσες Βασικές Συντάξεις και λοιπά στοιχεία και στον "Υπολογισμό Β" βάζουμε τη Βασική Σύνταξη πριν τον Ιούλιο του 2012 και λοιπά στοιχεία. Η διαφορά των δύο τελικών καθαρών ποσών πολλαπλασιάζεται με το 77 και δίνει μία πλησιέστερη με την πραγματικότητα εικόνα επιστρεφομένων. Η διαφορά μεταξύ των δύο υπολογισμών Α' και Β' ενός μισθολογικά Υποστράτηγου, που άλλαξε κλίμακα από 10 στο 15%, είναι μόλις 11 ευρώ.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: (1) Αν δοθούν τα αναδρομικά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. (2) Τα ποσά των ομοιόβαθμων εν ενεργεία στελεχών θα είναι αρκετά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των εν αποστρατεία, αν και οι μήνες είναι λιγότεροι. (3) Τα ποσά που γράφτηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αφορούσαν κυρίως τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ.
 
Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
 
(*) Υπολογισμός ΠΟΣ για εν αποστρατεία στελέχη: Εφάπαξ ποσό με τη σύνταξη Ιαν. 2015 (5 μήνες) + 36 μηνιαίες δόσεις, μέχρι Ιαν. 2018 (24 μήνες). Το άθροισμα αυτό διαιρείται με το 29 και πολλαπλασιάζεται με το 77 (Αυγ. 2012 - Δεκ. 2018). Αυτό θα είναι το προ φόρων ποσό, που δεν ισχύει για όσους αλλάξει η κλίμακα της μείωσης 5-10-15-20%.
 
 
 
 

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΒΑΛΤΙΚΗ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Η Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ "ΣΜΥΡΝΗ" ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΗΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) ΛΑΦ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ. 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 19η ΣΕΠ 18.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΑΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 36 - 4 Αυγούστου 2018

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ
 
 Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, πιστή στις αρχές και τις αξίες της, συμμετέχει για μία ακόμη φορά στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι Επιτροπές Αγώνα για τη Μακεδονία και καλεί τα μέλη της να δώσουν μαζικό και δυναμικό παρόν στις 8 Σεπτεμβρίου, ώρα 19.00 στη Θεσσαλονίκη, για ένα νέο ηχηρό μήνυμα προς την Κυβέρνηση για τη "Συμφωνία των Πρεσπών" η οποία χαρίζει την ονομασία, την εθνικότητα και τη γλώσσα στα Σκόπια.
 
 Εκ του Γραφείου Τύπου της ΕΑΑΣ

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο ΝΙΜΤΣ κ.ά. ΣΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ:

Aπό 13 Ιουλίου 2018 εφαρμόζεται πιλοτικά η πλατφόρμα των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο ΝΙΜΤΣ . Σταδιακά θα εμπλουτίζονται οι διάφορες ειδικότητες, μέχρι πλήρους καλύψεως. Παρατίθεται κατωτέρω η οδηγία του ΝΙΜΤΣ για τη διαδικασία εισαγωγής στην εφαρμογή των Ηλεκτρoνικών Ραντεβού.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΣ ΗΜΑΘΙΑΣ:
 
 1. Έχει διατηρηθεί η ορθογραφία, μορφοποίηση και στίξη του εγγράφου.
 2. Η εφαρμογή είναι μέρος του συστήματος "ΦΙΛΙΠΠΟΣ".
 3. Είσοδος στην Πλατφόρμα ΕΔΩ: https://ekelynimts.stag.opsyed.army.gr/
 4. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ. 
 5. Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επεξηγήσεις που δίνονται στο Παράρτημα "Γ".
 6. Ευελπιστούμε για τη διασύνδεση της πλατφόρμας με το TAXIS προς πιστοποίηση των ΛΥ, την επέκτασή της στα ΣΝ της χώρας και γιατί όχι, τα κράτη-μέλη ΝΑΤΟ και ΕΕ.

 
~ ~ ~ ~ ~


ΠΡΟΣ: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  MTΣ

Πίνακα Αποδεκτών Τμήμα : Γραμματεία


Τηλέφωνο : 210-7288277 -176
ΚΟΙΝ.:

Αριθμ.Φ.300 / 6452


Αριθ.Σχεδ.1677


Αθήνα  01 Αυγούστου 2018ΘΕΜΑ:
Διάφορα Θέματα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) – Ηλεκτρονικά Ραντεβού)
ΣΧΕΤ.:
α. Φ.008/97/925019/Σ.1293/29 Νοε 17/ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ/3ο

β. Πρακτικό Δ.Σ ΝΙΜΤΣ 1279/15/19.12.2017

γ. Φ.008/1/00487/Σ.161/23 Ιαν 18/ΝΙΜΤΣ/Τμ.Πληρ/κής


1.  Σας ενημερώνουμε ότι, από 13 Ιουλίου 2018,τέθηκε σε καθημερινή λειτουργία η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού του ΝΙΜΤΣ, σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών.

2.  Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται από τέσσερα διαφορετικά σημεία του κύριου ιστοχώρου του Νοσοκομείου, www.nimts.gr και σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος «Α».

3.  Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και κλείσιμο των Ηλεκτρονικών Ραντεβού περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα «Β». Οδηγίες για το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ), δίνονται στο παράρτημα «Γ».

4.  Hπλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού, στην οποία έχουν ενσωματωθεί τα πλάνα των εξωτερικών ιατρείων που παρελήφθησαν μέχρι και σήμερα, θα εμπλουτίζεται συνεχώς μέχρι την πλήρη κάλυψη.

5.  Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

                                                                                                    Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Γιαννακός
                                                 Δντής - Συντονιστής
            Ακριβές  αντίγραφο
Η Προϊσταμένη  της Γραμματείας
Πίππα  Γεωργία
Μ.Υ. ΝΙΜΤΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Εισαγωγή στην Εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Ραντεβού ΝΙΜΤΣ.
«Β» Κλείνοντας το Ραντεβού σας
«Γ» Οδηγίες-Πληροφορίες για το ΗΚΕΛΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
Ε.Α.Α.Σ
Ε.Α.Α.Α
ΠΑΣΑΕΔ
ΠΟΑΣΑ
ΜΤΣ
Εθνική Ηχώ
Αποδέκτες για πληροφορία
ΝΙΜΤΣ/Γραμματεία
ΝΙΜΤΣ/Τμήμα Πληροφορικής
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.

Τμήμα : Γραμματεία

Αθήνα  01 Αυγούστου 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ

Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας

ΝΙΜΤΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΙΜΤΣ

Βήμα 1ο


1


Βήμα 2ο

2

Εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας (usernameκαι password). Τα στοιχεία αυτά
είναι μοναδικά για τον καθένα και αντιστοιχούν στο προσωπικό «προφίλ ασθενούς» (Σημείο 1).
 1. Τα διαπιστευτήρια εκδίδονται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και ισχύουν για κάθε Νοσοκομείο του «Φιλίππου». Σε περίπτωση που έχετε διαπιστευτήρια κάντε «κλικ» στο «Αποκτήστε εδώ» (Σημείο 2). 

3
 1. Ακολουθήστε τα βήματα για να μπορέσετε να αποκτήσετε τα διαπιστευτήριά σας για τη δημιουργία του προφίλ σας δίνοντας,  ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Επώνυμο.

Βήμα 3ο
4
 1. Είσοδος στη ηλεκτρονική εφαρμογή για το κλείσιμο ραντεβού στο ΝΙΜΤΣ.
 2. Κάντε «κλικ» στο πλήκτρο «Κλείστε Ραντεβού».

Βήμα 4ο
5

 1. Μέσα από την Ατομική Καρτέλα ο κάθε Λήπτης Υγείας (ΛΥ) μπορεί να δει και να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία.

Βήμα5ο
6
Βήμα 6ο


7

 1. Στην καρτέλα αυτή παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για το χρήστη.
 2. Επιλέγοντας το «Εγχειρίδιο Χρήσης» ο νέος χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει πλήρες εγχειρίδιο της εφαρμογής ώστε να την κατανοήσει πλήρως σε όλες τις δυνατότητές της.  

Βήμα 7ο

8
                                                          Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας 
                                                          Υποδιευθυντής 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.

Τμήμα : Γραμματεία

Αθήνα  01 Αυγούστου 2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ

Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας

ΝΙΜΤΣ 


ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

Βήμα 1ο
9


 1. Επιλέξτε Τύπο Ιατρείου, Εξέταση (π.χ Τακτική Εξέταση) και Αιτιολόγηση Ραντεβού (π.χ Προς Εξέταση).Κάντε «Κλικ» στα Διαθέσιμα Ιατρεία το Ιατρείο σας (Σημείο 1).
 1. Στο παράθυρο «Σχόλια» καθώς και «Προετοιμασία Εξέτασης» ο ασθενής μπορεί να βρει χρήσιμες οδηγίες, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από το Νοσοκομείο. Στην «Προετοιμασία Εξέτασης» η εκάστοτε Κλινική μπορεί να αναφέρει (εγγράφως στο Τμήμα Πληρ/κής ώστε να μπορέσει να το αναρτήσει όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας ασθενής πριν προβεί σε κάποια εξέταση, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής και βελτιστοποιώντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Κάντε «Κλικ» στο πλήκτρο «Συνέχεια» (Βελάκι 2).


Βήμα 2ο


10
 1. Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα και ώρα για το ραντεβού σας.

Βήμα 3ο

11
 1. Εμφανίζεται η τελική καρτέλα με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ραντεβού σας. Επιλέγοντας «Καταχώρηση Ραντεβού» το ραντεβού σας έχει ολοκληρωθεί.

                                                         Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας 
                                                          Υποδιευθυντής 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  Μ.Τ.Σ.

Τμήμα : Γραμματεία

Αθήνα 01 Αυγούστου 2018


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.300/6452/Σχ.1677/01.08.18/Γραμματείας
ΝΙΜΤΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΚΕΛΥ

 1. Το ΗΚΕΛΥ είναι ξεχωριστό για κάθε Νοσοκομείο που υπάγεται στο σύστημα «Φίλιππος». 
 1. Το ηλεκτρονικό προφίλ του εκάστοτε χρήστη δημιουργείται ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ (την αρχική), και έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε ΗΚΕΛΥ από τη στιγμή της δημιουργίας του και μετά.
 1. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ασθενής ή να θέλει να προγραμματίσει ραντεβού για να φτιάξει το Ιατρικό Προφίλ του. Αντιθέτως κρίνεται απαραίτητο να δημιουργήσει ο καθένας μας Ψηφιακό Ιατρικό Προφίλ τόσο για τον ίδιο όσο και για τα προστατευόμενα μέλη αλλά και τους οικείους του.
 1. Το Ψηφιακό Ιατρικό Προφίλ θα ακολουθεί πλέον τον εκάστοτε Λήπτη Υγείας (ΛΥ), σε όλα τα Νοσοκομεία του «Φιλίππου» αρχικά (ασχέτως κλάδου ΕΔ - ΣΑ που ανήκει ή άνηκε κάποιος).
 1. Η εφαρμογή  είναι realtime, πράγμα που σημαίνει ότι το ραντεβού από τη στιγμή που θα κλειστεί αυτομάτως διαγράφεται από τα διαθέσιμα ραντεβού.
 1. Εξοικονομείται χρόνος αλλά και κόπος αν αναλογιστούμε ότι ένας ΛΥ  μέχρι τώρα έπρεπε να περιμένει στην τηλεφωνική αναμονή ή στην ουρά για να προγραμματίσει ένα ραντεβού στο ΝΙΜΤΣ. 
 1. Το ΗΚΕΛΥ προάγει το έργο, τη μέριμνα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Νοσοκομείου προς τους ΛΥ.

                                                             Σχης(ΥΙ)Κωνσταντίνος Βίλλιας 
                                                          Υποδιευθυντής

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/6/2016 λειτουργεί νέο κατάστημα (Στρατιωτικό Φαρμακείο) στο χώρο του νέου 424 ΓΣΝΕ με σκοπό τη καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών που επισκέπτονται το Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη να λειτουργούν πλέον δύο Στρατιωτικά Φαρμακεία, ένα στο χώρο του παλαιού 424 ΓΣΝΕ (Γρηγορίου Λαμπράκη 3) και ένα στο νέο 424 ΓΣΝΕ (περιοχή Ευκαρπίας).
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, σας ενημερώνουμε ότι:
 

Το φαρμακείο στο ΝΕΟ 424 ΓΣΝΕ θα παραμείνει κλειστό λόγω προγραμματισμένης απογραφής τετραμήνου από 27-8-2018 μέχρι και 31-8-2018 (5 εργάσιμες ημέρες)
 

Το φαρμακείο στο ΠΑΛΑΙΟ 424 ΓΣΝΕ θα παραμείνει κλειστό λογω προγραμματισμένης απογραφής τετραμήνου από 3-9-2018 μέχρι και 7-9-2018 (5 εργάσιμες ημέρες)

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των απογραφών.
  

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Συμψηφίζουν αυτά που μας χρωστούν από το 2012 στον επανυπολογισμό των συντάξεων για να μη μας "κακοφανεί" η ΝΕΑ μείωση των συντάξεών μας από το ΣΥΡΙΖΑ...ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 18%

Αναδρομικά και... αυξήσεις περιμένουν 125.000 απόστρατοι, με ορόσημο τον Δεκέμβριο του 2018, από δυο αποφάσεις ανωτάτων δικα­στηρίων, την ώρα που είναι πιθανό μέρος αυτών των οφειλομένων να συμψηφιστεί με τις νομοθετημένες και προγραμματισμένες μειώσεις ως 18% που μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θα τις αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

Οι απόστρατοι δικαιούνται επιστροφές από 2.460 ευρώ ως και 11.820 ευρώ με απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ), η οποία μάλιστα επιβάλλεται στην κυβέρνηση να την εφαρμόσει, με καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2018.

Επιπλέον, εκκρεμεί η ακύρωση της ΕΑΣ  (Δείτε ΕΔΩ) που κρίθηκε αντισυνταγματική ύστερα από προσφυγές αποστράτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απόφαση του ΣτΕ καθορίζει ότι οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012 και να επιστραφούν από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν οι περικοπές που έγιναν με το νόμο 4093/2012 τόσο στους εν ενεργεία όσο και στους συνταξιούχους στρα­τιωτικούς.

Το 50% από αυτές τις μειώσεις επιστράφηκε με το νόμο 4307/2014 επί κυβέρνησης ΝΔ.

Όμως, το υπόλοιπο 50% των πε­ρικοπών δεν έχει δοθεί και στην τελευταία του συνεδρίαση το ανώ­τατο δικαστήριο έδωσε διορία στο υπουργείο Οικονομικών ως το τέ­λος του 2018 να βρει τρόπο και να επιστρέφει το υπόλοιπο 50% των περικοπών που εισήγαγε ο νόμος 4093/2012 με τις αναπρο­σαρμογές στα μισθολόγια των ενστόλων.

Οι επιστροφές θα πρέπει να κα­λύπτουν συνολικά 60 μήνες (Δεκέμβριος 2012-Δεκέμβριος 2017) και τα ποσά που δικαιούνται οι απόστρατοι κατά μήνα κυμαίνονται από 41 ως 197 ευρώ προ φόρου.

Τα αναδρομικά 5ετίας δηλαδή, ξεκινούν από 2.460 ευρώ για χαμη­λόβαθμους απόστρατους αξιωματι­κούς και φτάνουν τα 11.820 ευρώ για τους υψηλόβαθμους.

Στον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλι­ση και Συντάξεις» και βασίζεται στα στοιχεία των αποδοχών μετά την αποκατάσταση του 50% των περι­κοπών, φαίνεται ότι:

Απόστρατος με βαθμό Α/ΓΕΕΘΑ δικαιούται καθαρή αύξηση 197 ευρώ και αναδρομικά 11.820 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Α/ΓΕΣ (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αερο­πορία) δικαιούται καθαρή αύξηση σύνταξης κατά 112 ευρώ και ανα­δρομικά 6.720 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Αντιστρά­τηγου (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία) έχει λαμβάνειν καθα­ρή αύξηση 77 ευρώ και αναδρομικά 4.620 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Υποστρά­τηγου (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία) δικαιούται καθαρή αύξηση 72 ευρώ και αναδρομικά 4.320 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Ταξίαρχου (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αε­ροπορία) δικαιούται αύξηση 71 ευρώ και αναδρομικά 4.260 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Συνταγμα­τάρχη (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία) δικαιούται αύξηση 54 ευρώ και αναδρομικά 3.240 ευρώ.
Απόστρατος με βαθμό Ταγματάρ­χη (και αντιστοίχων σε Ναυτικό και Αεροπορία), αύξηση 43 ευρώ και αναδρομικά 2.580 ευρώ.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Το κόστος από την επιστροφή του υπο­λοίπου 50% των περικοπών ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Από την κυβέρνηση εξε­τάζεται να συμψηφιστούν οι αυξήσεις ή και μέρος των αναδρομικών με τις μειώ­σεις του 2019, δηλαδή με τις περικοπές ως 18% που φέρνει ο επανυπολογισμός συντάξεων με το νόμο Κατρούγκαλου. Για παράδειγμα, στρατιωτικός που θα πρέπει να λάβει αναδρομικά 4.630 ευρώ εξετάζε­ται να πάρει το ποσό αυτό με συμψηφισμό της μείωσης που θα έχει τον Δεκέμβριο του 2018, ώστε για όσο διάστημα έχει λαμβάνειν αναδρομικά να έχει και αναλόγως μικρότερη ή και καθόλου μείωση σύνταξης.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΚΑΙ Η ΕΑΣ


Αν καταργηθεί η ΕΑΣ, θα ισχύσει για όλους τους συνταξιούχους που έχουν αρχική μικτή κύρια σύ­νταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1.400 €. Για τους απόστρατους που έχουν και τελεσίδικη απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τυχόν διακοπή της ΕΑΣ θα επιφέρει:

Καθαρή αύξηση σύνταξης 40 ευρώ το μήνα σε όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη 1.450 €.
Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 97 € το μήνα σε όσους λαμβάνουν αρχική μικτή κύρια σύνταξη 1.730 €.
Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 199 € το μήνα σε όσους λαμβάνουν αρχική μικτή κύ­ρια σύνταξη 2.360 €.
Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 256 € το μήνα σε όσους λαμβάνουν αρχική μικτή κύ­ρια σύνταξη 2.720 €.
Καθαρή αύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 420 € το μήνα σε όσους είχαν αρχική μικτή κύρια σύνταξη 3.440 €.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-14/08/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
ΠΗΓΗ: Ιστολόγιο ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ


~~~

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κ.Β.Κωνσταντάρα
Ακούστε εδώ το ηχητικό.