30 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΑΑΣ Π ΗΜ Δελτίο Τύπου της 30 Σεπ 2016

Πληροφορούμε τα Μέλη μας ότι το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος είναι στην ευχάριστη θέση να νοιώθει υποχρεωμένο να ευχαριστήσει δημόσια αυτούς που είχαν την ευχαρίστηση να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των συλλογών ενθυμημάτων του, που αφ’ ενός επεκτείνεται αφ’ ετέρου δημιουργούνται, με τις ευγενείς προσφορές Μελών και Φίλων του Παραρτήματος.

Ευχαριστούμε λοιπόν τους: Λαογράφο Συγγραφέα κ. Γεώργιο Κοτζαερίδη, Αντιστράτηγο εα κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντάρα, Υποστράτηγο εα κ. Αλέξανδρο Τρομπούκη, Αντισυνταγματάρχη εα κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, Αντισυνταγματάρχη εα κ. Δημήτριο Κιορπέ και Ταγματάρχη εα κ. Αχιλλέα Καραγιάννη για την προσφορά προσωπικών τους βιβλίων και ενθυμημάτων στρατιωτικής ιστορικής αξίας. Τα μεν βιβλία (όπως και όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης μας) διατίθενται για χρήση και δανεισμό στα Μέλη μας, τα δε ενθυμήματα εκτίθενται στις προς τούτο προθήκες, κοσμώντας τα Γραφεία και το Εντευκτήριό μας.

Τους παραπάνω ευχαριστούμε θερμότατα και προβάλλουμε σαν παράδειγμα προς μίμηση.29 Σεπτεμβρίου 2016

Από ανακοίνωση της ΠΟΣ

Στις 30 Αυγ. 2016, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), ο Πρόεδρος της ΠΟΣ είχε συνάντηση με στελέχη του ΓΛΚ, για θέματα που αφορούν στο Ν 4387/2016.

Συζητήθηκαν και η αναμενόμενη έκδοση (ερμηνευτικής) εγκυκλίου του νόμου, το πλαφόν των συντάξεων, η κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη, η εργασία αποστράτων, ο υπολογισμός των ετών φοίτησης στις Στρατιωτικές Σχολές,  κλπ. 

Για την υγειονομική περίθαλψη, ο Πρόεδρος της ΠΟΣ  επεσήμανε, με συγκεκριμένα παραδείγματα, τον εσφαλμένο υπολογισμό της κράτησης. Συγκεκριμένα, αντί ο υπολογισμός του 6% να γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4387/2016, επί του καταβαλλομένου ποσού, αφού αφαιρεθεί η ΕΑΣ, έγινε επί της «ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», αφού αφαιρέθηκε η ΕΑΣ.  Υπενθυμίζεται ότι το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης είναι το αναγραφόμενο στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, στη αριστερή στήλη «ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΟΣΑ», κάτω με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ».  Αφού επιβεβαιώθηκε το λάθος, δόθηκε η διαβεβαίωση στον Πρόεδρο της ΠΟΣ ότι θα διορθωθεί το συντομότερο.  Πράγματι, όταν αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης μηνός Οκτωβρίου 2016, διαπιστώθηκε ότι είχε διορθωθεί το ποσό κράτησης για την υγειονομική περίθαλψη.  Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανισθεί αύξηση στη σύνταξη του Οκτωβρίου.

Στις 26 Σεπ. 2016 πραγματοποιήθηκε νέα άτυπη συνάντηση με το ΓΛΚ, στην οποία μετείχε τριμελής αντιπροσωπεία της ΠΟΣ.  Επειδή ο εσφαλμένος υπολογισμός της υγειονομικής περίθαλψης αφορούσε τρεις μήνες (Ιουλ-Αυγ-Σεπ), ζητήθηκε από την ΠΟΣ να επιστραφούν ως αναδρομικά τα ποσά που προκύπτουν.  Επίσης στη συνάντηση τέθηκαν και άλλα θέματα, όπως  η κράτηση 0,20 ευρώ υπέρ Ομοσπονδιών, η απασχόληση αποστράτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, η χηρεία κάτω των 55 ετών, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για εργασία που διανύθηκε μετά την αποστρατεία κλπ.  Τα θέματα θα τεθούν και στο Υπ. Εργασίας, διότι πλέον σε αυτό μεταβιβάζονται λόγω αρμοδιότητας.

Για ενημέρωση των συναδέλφων, προκειμένου να υπολογισθεί η κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη, αφαιρούνται, από το ποσό που αναγράφεται στο "ΣΥΝΟΛΟ", η ΕΑΣ, τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, η ΕΑΣ/β (για τους μέχρι των 60 ετών) και το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί 6%.  Το αποτέλεσμα δίνει το ποσόν "ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ".  Παρατίθεται παρακάτω το σχετικό άρθρο 44 του Ν. 4387/2016 όπως πλέον εφαρμόζεται:  «Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).»
                                  
Στις 29/9/2016 διαπιστώνεται από τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, ότι συμπληρώθηκε η κράτηση για τις Ομοσπονδίες Συνταξιούχων!

26 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

«H Πατρίς μας ευρίσκεται υπό δυσχερεστάτας περιστάσεις, το δε επίσημον Κράτος υβρισθέν και ταπεινωθέν, αδυνατεί να κινηθή προς άμυναν των δικαίων του.

Άπας ο Ελληνισμός, βαρυαλγών δια την λυπηράν ταύτην κατάστασιν, εξεδήλωσεν ότι ποθεί διακαώς την λήψιν συντόνων μέτρων προς αποτροπήν παρομοίων κινδύνων εν των μέλλοντι. Άλλως τε υπό ξένων ακόμη, επισήμων και μη, επανειλημμένως υπεδείχθη, ότι το Έθνος μας δεν θα υφίστατο τ’ ατυχήματα και τους εξευτελισμούς ους μέχρι τούδε υπέστη, εάν είχομεν παρεσκευασμένην προς άμυναν Στρατιωτικήν και Ναυτικήν δύναμιν επαρκή.

Ο Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού της Ξηράς και του Ναυτικού, εμφορούμενος υπό των αυτών αισθημάτων και συναισθανόμενος, ως πάντες οι Έλληνες, το δεινόν των περιστάσεων και την προς άμυναν του πατρίου εδάφους και των δικαίων του Έθνους, ανάγκην της υπάρξεως αξιομάχου στρατού και στόλου, γινώσκων δε ότι υπό των εκάστοτε αρμοδίων ημελήθη ο πλήρης καταρτισμός αυτών, ουχί εκ κακής θελήσεως, αλλ’ επί τη αδικαιολογήτω προφάσει της ανεπαρκείας των προσόδων του Κράτους, κατασπαταλωμένων εν τούτοις εική και ως έτυχε, προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως προς τον Βασιλέα, τον – κατά τον Θεμελιώδη Νόμον – Αρχηγόν των κατά Ξηράν και Θάλασσαν Στρατιωτικών δυνάμεων του Κράτους, και προς την Κυβέρνησίν Του, όπως ολοψύχως επιδοθώσιν εις την άμεσον και τυχείαν ανόρθωσιν των κακώς εν γένει εχόντων, ιδία δε των του Στρατού και Ναυτικού.

Ο Στρατιωικός Σύνδεσμος δεν επιδιώκει την κατάργησιν της Δυναστείας, ή την αντικατάστασιν του Βασιλέως, Ούτινος το πρόσωπον είνε ιερόν δια τους αποτελούντας αυτόν, ουδ’ επιθυμεί να εγκαθιδρύση την απολυταρχίαν, ή την Στρατοπρατίαν, ή να θίξη καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον, το Συνταγματικόν Πολίτευμαν, διότι οι αποτελούντες αυτόν αξιωματικοί εισί και αυτοπολίται Έλληνες και έχουσιν ορκισθή εις την τήρησιν του Συντάγματος.

Επειδή όμως ο τε Διάδοχος και οι Βασιλόπαιδες, αναλαμβάνοντες ενεργόν και Διοικητικήν υπηρεσίαν, ασκούσιν λεληθότως δια της προσωπικής αυτών επιβολής μεγίστην επίδρασιν επί της εν γένει διεξαγωγής της υπηρεσίας και του χαρακτήρος των Αξιωματικών και περιπίπτουσι κατ’ ανάγκην εις προσωπικάς προστριβάς, αίτινες συντελούσιν εις μείωσιν του γοήτρου των υψηλών αυτών προσώπων, και επειδή αφ’ ετέρου, καίτοι τα υψηλά ταύτα πρόσωπα κατά τύπους υπέχουσιν ευθύνην δια την διαχείρισιν της ανατεθειμένης αυτοίς υπηρεσίας, κατ’ ουσίαν όμως διοικούσι τελείως, ανευθύνως, επί μεγίστη ζημία του συμφέροντος της υπηρεσίας και των ατόμων και παρά τον Συνταγματικόν Χάρτην της Χώρας – δια τούτο ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος πέποιθεν, ότι πρέπει, χάριν αυτού του συμφέροντος της Δυναστείας, όπως, ο τε Διάδοχος και οι Βασιλόπαιδες, απόσχωσι της ενεργού και Διοικητικής εν τω Στρατώ και τω Ναυτικώ υπηρεσίας, διατηρούντες τους ους κέκτηνται βαθμούς και προαγόμενοι, όταν προς τούτο ευδοκή ο Βασιλεύς.

Επίσης ο Στρατ. Σύνδεσμος ούτε των αλλαγήν της Κυβερνήσεως προτίθεται, διότι έχει την πεποίθησιν, ότι οι Κυβερνήται της Ελλάδος εισί πλειότερον παντός άλλου φυλοπάτριδες και εργάζονται πάντοτε δια την ευημερίαν και το μεγαλείον της Πατρίδος. Εν τούτοις επειδή ο διορισμός πολιτικών ανδρών ως υπουργών επί των Στρατιωτικών και Ναυτικών αντίκειται εις το καλώς εννοούμενον συμφέρον της εν γένει υπηρεσίας και ιδία της πειθαρχίας του στρατεύματος ως τούτο εκ μακράς πείρας κατεδείχθη παρά την καλήν θέλησιν των υπουργών τούτων, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος υποβάλλει την παράκλησιν όπως εν των μέλλοντι ο Βασιλεύες, όστις εν τω δικαιώματί του κατά το Σύνταγμα διορίζει τους υπουργούς απαιτή ίνα οι υπουργοί των Στρατιωτικών και των Ναυτικών προέρχωνται εξ ανωτέρων εν ενεργεία ή διαθεσιμότητι αξιωματικών του Στρατού και του Ναυτικού.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ούτε την αύξησιν των στελεχών του Στρατού και του Ναυτικού επιδιώκει, ούτε την απομάκρυνσιν των ανωτέρων αξιωματικών εκ της υπηρεσίας, διότι δεν εργάζεται προς εξυπηρέτησιν ποταπών ατομικών συμφερόντων, αλλά προς εκπλήρωσιν Ιερού Σκοπού.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί όπως η Θρησκεία μας υψωθή εις τον εμπρέποντα ιερόν προορισμόν της, όπως η Διοίκησις της Χώρας καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη απονέμηται ταχέως μετ’ αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντες εν γένει τους πολίτας, αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις του Λαού καταστή λυσιτελής δια τον πρακτικόν βίον και τας στρατιωτικάς ανάγκας της Χώρας, όπως η ζωή, η τιμή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν, και τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι, λαμβανομένων των απαιτουμένων μέτρων προς λελογισμένην διαρρύθμισιν των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους, ώστε αφ’ ενός μεν, ο σχεδόν πενόμενος Ελληνικός Λαός ν’ ανακουφισθή εκ των επαχθών φόρων, ους ήδη καταβάλλει και οίτινες ασπλάγχνως κατασπαλώνται προς διατήρησιν πολυτελών και περιττών υπηρεσιών και υπαλλήλων, χάριν της απαισίας συναλλαγής, αφ’ ετέρου δε καθορισθώσι θετικώς τα όρια εντός των οποίων δύνανται ν’ αυξήσωσιν αι δαπάναι δια την στρατιωτικήν της Χώρας παρασκευήν και δια την συντήρησιν του Στρατού και του Στόλου εν ειρήνη.

Προς τούτοις ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, διαβλέπων προσεχείς εθνικάς περιπλοκάς, προκαλεί θερμώς όπως, κατ’ ανάγκην αναπόδραστον, ληφθώσιν αμέσως και μέτρα τινά Στρατιωτικής περισσυλλογής, δυνάμενα ν’ αντιμετωπίσωσι την περίστασιν ταύτην.

Τοιαύτην διατυποί ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος παράκλησιν προς ανόρθωσιν των διαφόρων Υπηρεσιών του Κράτους, των οποίων ο στρατός και το ναυτικόν αποτελούσιν ελάχιστον αλλά λίαν σπουδαίον μέρος.

Κρίνων δ’ αυτόν αναρμόδιον όπως εισέλθη εις λεπτομερείας διαφευγούσας την ειδικότητα των έργων του και ας είνε αρμοδία να καθορίση η Κυβέρνησις μετά της Βουλής του Έθνους περιορίζεται εις την υποβολήν του κατωτέρω προγράμματος περιέχοντος γενικάς και θεμελιώδεις βάσεις της οργανώσεως του στρατού της ξηράς και της θαλάσσης και εις την υπόδειξιν των ληπτέων μέτρων αμέσως δια την ταχείαν στρατιωτικήν και ναυτικήν παρασκευήν της χώρας.

Προς τούτοις ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, διαβλέπων προσεχείς εθνικμάς περιπλοκάς, προκαλεί θερμώς όπως, κατ’ ανάγκην αναπόδραστοπν, ληφθώσιν αμέσως και μέτρα τινά Στρατιωτικής περισυλλογής, δυνάμενα ν’ αντιμετωπίσωσιθ την περίστασιν ταύτην.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, υποβάλλων την παράκλησιν ταύτην, ουδεμίαν έχει αμφιβολίαν, ότι γεννήσεται δεκτή, καθ’ όσον και η θέλησις του Ελληνικού Λαού είνε τοιαύτη, και ότι η Κυβέρνησις, εν τη διακρινούση αυτήν φιλοπατρία, θέλει σπεύσει εις την σύγκλησιν της Βουλής προς ψήφισιν των προς επίτευξιν του Εθνοσωτηρίου τούτου έργου αναγκαιούντων μέσων. Η ανάγκη δε της αμέσου συγκλήσεως της Βουλής είνε αναπόδραστος, διότι η διάλυσις αυτής και η διεξαγωγή εκλογών, απαιτούσι χρόνων πολύν, η δε απώλεια και του ελαχίστου χρόνου μάτην κατά τας παρούσας περιστάσεις είνε αδίκημα προς την Πατρίδα.

Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος έχει στερνάν την απόφασιν, όπως, εν η περιπτώσει η παράκλησις αυτού δεν ληφθή υπ’ όψει, μη υποχωρήση προ ουδενός κωλύματος, οθενδήποτε παρεμβαλλομένου προς ματαίωσιν του παρ’ αυτού επιδιωκομένου Πατριωτικού σκοπού. Απεκδυόμενος δε πάσης ευθύνης δια την δημιουργίαν οιασδήποτε τυχόν ανωμάλου καταστάσεως – προκληθησομένης, είτε προς τήρησιν δήθεν της πειθαρχίας, παρ’ εκείνων οίτινες κατέστρεψαν αυτήν εκ θεμελίων προ πολλού, είτε προς καταδίωξιν των μελών του Συνδέσμου ως δήθεν ενεργούντων παρά τους Νόμους, παρ’ εκείνων οίτινες ουδένα Νόμον ετήρησαν – απευθύνεται προς τα αγνά και πατριωτικά του Ελληνικού λαού αισθήματα και επιζητεί την αρωγήν αυτού εν τω ευγενεί αγώνα, ων αναλαμβάνει»

Γουδί, 15 Αυγούστου 1909
Διακήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσμου


23 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΓΑ ΞΥΓΚΙ ΟΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ...Μετά τη διαβεβαίωση του Αρμόδιου Δντου της Αρμόδιας Δνσης του ΓΛΚ ότι δεν αφορά τα μέλη της ΕΑΑΣ η Μηνιαία Κρατησούλα ... είδαμε το παραπάνω δημοσίευμα στο PAPAPARISIS blog


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (του ΓΛΚ βεβαίως...) ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ. 
Δείτε ΚΑΙ τους παρακάτω φωτογραφημένους πίνακες κρατήσεων, κάντε το άθροισμα και δείτε μόνοι σας ότι έχει γίνει παρακράτηση 80 λεπτών, χωρίς να αναφέρεται ΠΟΥΘΕΝΑ το σε τι αυτή οφείλεται...
Έχουν "χρεώσει" σε ΟΛΟΥΣ κράτηση 80 λεπτών, χωρίς να την αναφέρουν. Τα 80 λεπτά είναι 4 εικοσάλεπτα (κρατήσεις μηνών Ιουλ-Αυγ-Σεπ-Οκτ), όσο δηλαδή αντιστοιχεί στην εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν 4387/2016... 
Συνάδελφοι, δείτε και τα δικά σας Μηνιαία Φύλλα. 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΓΑ ΞΥΓΚΙ ΘΕΛΟΥΝ...ΟΥΤΕ ΔΕΚΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ 14/ 22 Σεπ 2016

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Αρ. Πρωτ.: 14/2016
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016
 
Φέρεται σε γνώση των μελών της Ε.Α.Α.Σ. και με αφορμή προαιρετική μηνιαία κράτηση ποσού 0,20 € (άρθρ.102 του N.4387) επί όλων των συντάξεων, πολιτικών, στρατιωτικών, πολεμικών, που χορηγούνται από το Δημόσιο και που αποδίδεται στον λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής του Ν.4114/13, υπέρ της ενίσχυσης ομοσπονδιών –σωματείων- συνομοσπονδιών συνταξιούχων, ότι  η Ένωση, διά του οικονομικού μέλους της, επισκέφθηκε την 21η Σεπ 2016 την Γενική Δνση Συντάξεων του Γ. Λ. Κ. όπου  ο αρμόδιος Δντής μας διαβεβαίωσε ότι η εν λόγω κράτηση δεν αφορά τα μέλη των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών.
 
Πέραν τούτου, η Ε.Α.Α.Σ την 06 Σεπ 2016 κατέθεσε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε κατά της υπ’ αριθμ. 26083/887/2016 (Φ.Ε.Κ 1605/Β/07-6-2016 Κ.Υ.Α του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών) με τίτλο «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων-Προστασία καταβαλλομένων συντάξεων» καθώς και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης  πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως.Η ακύρωση αίτησης έγινε καθώς το επίμαχο νομοσχέδιο περιλαμβάνει άρθρα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τις συντάξεις και χρήζουν καταργήσεως.
 
Κατόπιν αυτού παρακαλούνται τα Παραρτήματα για την περαιτέρω ενημέρωση των μελών τους, κατόπιν αυτής της Ε.Α.Α.Σ.,  η οποία είναι πάντοτε ΨΥΧΡΑΙΜΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΗ και ΑΚΡΙΒΗΣ. 
                                                                              
       Εκ του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

20 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΗΣ 24 20:00 ΣΕΠ 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016
17:30: Ξενάγηση στον Πολυθάλαμο Λαξευτό Τάφο της Πέλλας στην είσοδο του σύγχρονου οικισμού, χώρο ταφής της Νικοστράτης από τη Βοιωτία.
20:00: Θεατρικό αναλόγιο «Ὡς σκιᾶς ὄναρ - Σαν ονείρου σκιά» στο Αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας.
            Eπτά ιστορικά πρόσωπα, άμεσα σχετιζόμενα με τον Αλέξανδρο (η δυναμική μητέρα του Ολυμπιάδα, η αδελφή του Κλεοπάτρα, η τροφός του Λανίκη, η εταίρα Θαΐδα, οι γυναίκες της ζωής του - η Βαρσίνη και η Ρωξάνη, ο στρατηγός του Κοίνος), «σκιές» πια στον Άδη, έρχονται και μας αφηγούνται τον πόνο της ξενιτιάς, την άγρια μοναξιά και τον μεγάλο «νόστο», που ένοιωθαν για τους δικούς τους και τον τόπο τους και που δεν ευτύχησαν, να πραγματοποιηθεί το όνειρό τους και χάθηκαν άταφοι, στις ερημιές, ξεχασμένοι σε χώρες μακρινές άξενες. Έρχονται, μετά από τόσους αιώνες μοναξιάς να μας φωνάξουν πως «Τίποτα δεν είναι τα ωραία αυτού του κόσμου / πριν καλά φανούν, χάνονται…/ σαν ονείρου σκιά» (https://www.youtube.com/watch?v=OshsZ7JsgtE).

Συντελεστές της παράστασης
Κείμενο-Μουσική Επιμέλεια: Δρ. Νικόλαος Β. Παππάς
Σκηνοθετική-Εικαστική Επιμέλεια: Αφροδίτη Ιωαννίδου
Ενορχήστρωση-Μουσική Διδασκαλία: Σάκης Δερμιτζάκης

Θεατρική Ομάδα «Ἔλεος»
Με τη σειρά εμφάνισης
Αφηγητές: Νικόλαος Παππάς, Ιωάννης Παπακυριακόπουλος
Ολυμπιάδα: Αφροδίτη Ιωαννίδου
Κλεοπάτρα: Βικτωρία Ιωσηφίδου
Βαρσίνη: Δέσποινα Σφάτζικα
Θαΐδα: Αφροδίτη Τσέτσικα
Κοίνος: Δημοσθένης Ιωαννίδης
Ρωξάνη: Ελένη Μισχοπούλου
Λανίκη: Στέλλα Τσατσαρώνη.

Φωνητικό Σύνολο «ΜέΜνηΑ»
Σολίστ: Μαριλένα Ζουμπούλογλου, Τάσος Δαρδαγιαννόπουλος, Γιώργος Ζιούπος, Στέλιος Κοτζαμάνης, Νατάσα Λιάντα, Αρετή Τάχου, Ρούλα Βέττα.
Σοπράνο: Μαριλένα Ζουμπούλογλου, Αρετή Τάχου, Κυριακή Σύρμη.
Άλτο: Ρούλα Βέττα, Νατάσα Λιάντα, Στέλλα Μωυσίδου, Ειρήνη Μπάρλα.
Τενόρο: Στέλιος Κοτζαμάνης, Κοσμάς Λαζαρίδης, Νίκος Παπαευθυμίου.
Μπάσο: Τάσος Δαρδαγιαννόπουλος, Γιώργος Ζιούπος, Γιώργος Μπουκέας.

Μουσικοί
Πιάνο: Σάκης Δερμιτζάκης.
Βιολί: Νίκος Τσακαλίδης.
Βιολοντσέλο: Ντίνα  Σαρατζή.
Φλάουτο: Σοφία Εμμανουηλίδου.
Κλαρινέτο: Ιλεάνα Τζιώνα.

Σχεδιασμός Αφίσας και Πρόσκλησης
Νικόλαος Παππάς

Τεχνική Υποστήριξη
Μορφωτικός Περιβαλλοντικός Όμιλος «Η Αρχαία Πέλλα».
Α.Ν. Θεαγένειο.
Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
580 05, Πέλλα, Τηλ. 23820 31160
Πληροφορίες: Νικόλαος Παππάς – Χαράλαμπος Τσούγγαρης (Αρχαιολόγοι)
Αριθμ. Τηλ/τυπίας: 23820 33092
Δελτία Τύπου και φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις της Εφορείας
δημοσιεύονται στους παρακάτω κόμβους:

18 Σεπτεμβρίου 2016

Κράτηση 6% υπερ ΕΟΠΥΥ στις κύριες συντάξεις του ΙΚΑ

Από τη συνταξιοδότηση του μηνός Οκτωβρίου, η οποία θα καταβληθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η επιβολή εισφοράς 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ σε όλες τις κύριες συντάξεις που καταβάλλει το ΙΚΑ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ:

1. Από 1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Επιπλέον, από 1/7/2016, καταργούνται οι διατάξεις, οι οποίες, υπό προϋποθέσεις, παρείχαν στους ασφαλισμένους δικαίωμα επιλογής οργανισμού ασφάλισης ασθενείας.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι, σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας (από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης) και, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Στην περίπτωση δε που συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική - οδηγίες για την παρακράτηση εισφορών ασθενείας από τις επικουρικές συντάξεις τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα δοθούν, αφού προηγηθεί ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.) και αποδοχές από μισθωτή εργασία, καταβάλλεται το προβλεπόμενο, ως ανωτέρω, ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνει, καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.

Ως καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης επί του οποίου υπολογίζεται η κράτηση κλάδου ασθενείας θεωρείται:

α) Για τις καταβαλλόμενες κατά την 12/5/2016 συντάξεις, καθώς και για όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή εξωιδρυματικού επιδόματος, μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων και, πριν τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

β) Για τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού του ν. 4387/2016, (δηλαδή θα αποτελούνται από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων των άρθρων 30 και 94, του ν. 4387/2016 και προσωπική διαφορά), συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας εξωιδρυματικού επιδόματος, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών. Από το συνολικό αυτό ακαθάριστο ποσό αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και, πριν τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

Διευκρινίζεται ότι επί των προνοιακών επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν. 4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης), δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.

Ομοίως, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθενείας.

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε φορείς, εκτός του ΕΟΠΥΥ και για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους κανονισμούς των Ταμείων Υγείας που διατήρησαν αυτοτέλεια.

Τέλος, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων, σε εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών μεταβολών, θα διενεργείται με ενέργειες αρμοδιότητας της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής - Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων - αρχής γενομένης της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το ποσό δε της εισφοράς που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από 1/7/2016 θα παρακρατηθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να παρακρατείται μαζί με τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου 2016.

Επιπλέον, τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται με την υποχρέωση χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι, από 1/8/2016 έως 31/12/2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι έχασαν άνω των 30 ευρώ, μηνιαίως, της παροχής ΕΚΑΣ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Διευκρινίζουμε, ότι στο ΙΚΑ υπάγονται και πολλοί συνάδελφοι.

17 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση ΣΑ: "ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ"

poasy poaxia poeyps eaps
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 200/04/202

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Χρειάστηκε μόλις μια εβδομάδα από τη μεγαλειώδη κινητοποίησή μας στη Θεσσαλονίκη για να αποκαλυφθούν τα πραγματικά σχέδια του Yπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες μας και αναγκάζοντάς μας να κλιμακώσουμε στον υπερθετικό βαθμό τον αγώνα μας.

Σήμερα, μεσημβρινές ώρες μετά από αίτημα του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κ. Πάνου Καμμένου, κλήθηκε το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ στο γραφείο του για ενημέρωση, από την οποία προέκυψε ότι η Κυβέρνηση προωθεί νέο ειδικό μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, χωρίς να έχουν αποφευχθεί οι μειώσεις των μισθών στα Σώματα Ασφαλείας. Για δε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτε λόγος...

Το «πάζλ» της ενημέρωσης, ήρθε να συμπληρωθεί, όλως τυχαίως, μετά τη συνάντηση, και ιδίως, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης με τους «τροϊκανούς» και την αποχώρησή τους από την χώρα μας: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Χουλιαράκης, απαντώντας στο αίτημα των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας για άμεση συνάντηση μαζί τους, μας παρέπεμψε στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ως συνδιαμορφωτή του νέου μισθολογίου, ενώ για τις αποφάσεις του ΣτΕ, ανέσυρε από τα συρτάρια του Υπουργείου του τις πανομοιότυπες απαντήσεις που μας έδιναν πριν από τις εκλογές του 2015, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι δηλαδή θα υλοποιηθούν «στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και με απόλυτο γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και την έξοδο από την κρίση»!!!

Προ αυτών των «τετελεσμένων» ζητήσαμε άμεση ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Τόσκα, ο οποίος εκπέμποντας σε άλλο μήκος κύματος, μετά από όσα του εκθέσαμε, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον συνάδελφό του, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, για να μας μεταφέρει στη συνέχεια τη θέση του, ότι υπάρχει χρόνος και δεν πρέπει να ... βιαζόμαστε!

Κατόπιν τούτων, το συνδικαλιστικό μας κίνημα συγκαλεί άμεσα τα όργανά του γιατί τη σύγκρουση με τα ψέματα και την υποκρισία, ο ένστολος, δεν τη φοβάται.

Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε το δίκιο μας και θα το διεκδικήσουμε απέναντι σε μια κυβέρνηση που όχι μόνο άλλα έλεγε και άλλα κάνει, αλλά και που αποδεδειγμένα πλέον πετά στον κάλαθο των αχρήστων τις δικαστικές αποφάσεις, επικαλούμενη τα απαράδεκτα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, οι οποίες, τουλάχιστον, τις υλοποίησαν κατά το ήμισυ.

Θα λάβουν την απάντηση με γνώμονα βεβαίως το κοινωνικό συμφέρον, το οποίο σε κάθε περίπτωση ταυτίζεται με την αξιοπρέπεια των ενστόλων και όχι με τον εμπαιγμό τους.
 Οι Πρόεδροι
Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Ε.Α.Π.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης

16 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΜΑΓΕΙΡΕΙΑ;

Σύμφωνα με άρθρο του ΟΝ ALERT, ο ΥΠΕΘΑ συνάντησε συνδικαλιστικά όργανα υπαλλήλων άλλων υπουργείων.
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΟΙΚ που περιλαμβάνεται στο άρθρο, το ΥΠΟΙΚ αποκρίθηκε για το ειδικό μισθολόγιο (των Στρατιωτικών ;) σε συνδικαλιστικά όργανα πλην Στρατιωτικών και στο κέιμενό του επίσης δεν αναφέρεται στο ΥΕΘΑ.
Απορίες:
-ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ μισθολογίων;
-Αν ναι με ποιό απώτερο σκοπό;
-Μήπως μαγειρεύεται και μισθολογικός διαχωρισμός εε και εα; !!!
Αντγος εα
Κων. Β. Κωνσταντάρας

Δελτίο Τύπου ΕΑΑΣΠΗΜ της 16 Σεπ 2016


Γνωστοποιούμε στα Μέλη μας (αφορά όλους του συνταξιούχους) ότι: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανακοίνωσε στο Διαδίκτυο την 6η Σεπ 2016, ότι «με το άρθρο 102 του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016), από 1-7-2016, θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ επί όλων των συντάξεων πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών που χορηγεί το Δημόσιο, η οποία αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Νόμου 4144/2013 για την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων. Όσοι δεν επιθυμούν να γίνεται αυτή η παρακράτηση εις βάρος της σύνταξής τους,  πρέπει να υποβάλλουν ανάλογη αίτηση προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα,  Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων...».

Τονίζουμε ότι πρόκειται για μικρή μεν, εφ’ όρου ζωής όμως, μη υποχρεωτική παρακράτηση μέρους της σύνταξής μας, προκειμένου να συγκεντρωθούν εν τέλει υπέρογκα ποσά υπέρ των συνδικαλιστών συνταξιούχων άλλων κλάδων που δεν έχουν σχέση με τους Στρατιωτικούς και την ΕΑΑΣ.

Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος, ήλθε σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου για το Νομό Ημαθίας και επιβεβαίωσε τη δυνατότητα συγκεντρωτικής υποβολής των αιτήσεων όσων Μελών επιθυμούν. Έντυπα αιτήσεων και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα γραφεία ή στην ιστοσελίδα μας. Το Παράρτημα θα καταθέτει τις μέχρι τότε συγκεντρωμένες αιτήσεις, μια φορά το μήνα, την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ