28 Σεπτεμβρίου 2015

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού έτους 2014-2015ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αρ. Πρωτ.: 17/2015
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
Γνωρίζεται στα Μέλη μας το παρακάτω έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. σχετικά με τη βράβευση των Αριστούχων Μαθητών, παιδιών Αποστράτων Αξιωματικών.
ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών)
ΣΧΕΤ :  Φ.800/42/228279/Σ.1767/12 Σεπ 2015/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3β
         1.  Με την ανωτέρω σχετική αποφασίστηκε η βράβευση των αριστούχων μαθητών  τέκνων Αποστράτων Αξκών του Στρατού.  
        2.  Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) και με βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, Σχολικού Έτους 2014 – 2015 (Σεπ 2014 – Ιουν 2015).
         3. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

             α.  Αίτηση του μαθητή ή του γονέα, ως συνημμένο υπόδειγμα

             β.  Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης.

             γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων

του ενδιαφερομένου μαθητή.

             δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα.

          ε. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο ει δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

        στ. Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ. 
          4. Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:

              α.  Για τους διαμένοντες στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας, απ’ ευθείας (αυτοπροσώπως, με εκπρόσωπο, ταχυδρομικά, με FAX, ή ηλεκτρονικά) στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός  Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18 Τ.Κ. 10679)  μέχρι 13 Νοε 2015.

               β. Για τους διαμένοντες στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 2 Νοε 2015.   

               γ. Τα Παρ/τα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά (αφού τα ελέγξουν επισταμένως), μέχρι 13 Νοε 2015
          5. Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες που τέθηκαν δεν θα τύχουν παρατάσεως και είναι αυτές, μέχρι τις οποίες θα πρέπει να φθάσουν και να πρωτοκολληθούν στην Ε.Α.Α.Σ., οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 
         6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε πέρυσι το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
          7.  Επίσης δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα για μαθητές παλαιοτέρων ετών.   
         8.  Το χρηματικό ποσό της βράβευσης που καθορίσθηκε από το ΓΕΣ είναι τριακόσια είκοσι (320,00) ευρώ, αλλά ενδέχεται να μειωθεί, σε περίπτωση που το ΓΕΣ δεν καταβάλει στην Ε.Α.Α.Σ. το ποσό αυτό για όλα τα αιτήματα (όπως συνέβη πέρυσι).
       9. Η Ε.Α.Α.Σ. θα προσπαθήσει, είτε με δικά της κονδύλια (εφόσον υπάρξει η δυνατότητα) είτε με κονδύλια από ΕΛ.ΑΣ, να βραβευθούν και οι αριστεύσαντες μαθητές (βαθμός 18,1 και άνω) για το Ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, τέκνα Αποστράτων Αξκών της ΕΛ.ΑΣ/τ. Χωροφυλακής και Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ. Προς τούτο να υποβληθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τον τρόπο που παρατέθηκε ανωτέρω για τα τέκνα εκ Σ.Ξ.
        10. Ο χρόνος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., αναλόγως του πότε θα δοθούν τα χρήματα από το ΓΕΣ. 
         11. Τα Παραρτήματα θα προβούν σε βράβευση ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβουν τα χρήματα. 
        12.  Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210-3633797, εσωτ. 14 και 15) και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.
Εκ της Ε.Α.Α.Σ.~~~~~~~~~~~~~~~~

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
της 28/09/2015


Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, ότι η ΕΑΑΣ προτίθεται να βραβεύσει τους Αριστούχους  Μαθητές και Μαθήτριες, τέκνα Αποστράτων Αξιωματικών, αποφοίτους των Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου Δημοσίων-Ιδιωτικών Σχολείων Εσωτερικού με βαθμολογία τουλάχιστον 18,1 (και άνω) για το Σχολικό Έτος 2014 – 2015 (Σεπ 2014 – Ιουν 2015).

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/γονείς, πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

·      Αίτηση του μαθητή ή του γονέα.

·      Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης.

·      Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεων) του μαθητή.

·      Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεων) του γονέα.

·      Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ-όπου δεν θα υπάρξει χρέωση), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

·      Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της ΕΑΑΣ. 

Επειδή τα Παραρτήματα ορίζονται να ελέγξουν τα δικαιολογητικά «επισταμένως», παρακαλούμε για την προσκόμιση των πρωτοτύπων στο Παράρτημα και την έκδοση των Φ/Α από τη Γραμματεία μας μέχρι 2 Νοεμβρίου 2015. Η ημερομηνία δεν θα παραταθεί. Εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές, όπως και για μαθητές παλαιοτέρων ετών.
 Η ΕΑΑΣ προσπαθεί, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, να περιλάβει και τα τέκνα των εκ της ΕΛΑΣ Μελών της. Προς τούτο, παρακαλούνται και τα εκ της ΕΛΑΣ Μέλη να προβούν στις ως άνω ενέργειες.
Περισσότερες λεπτομέρειες δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της ΕΑΑΣ και του Παραρτήματος Ημαθίας και διατίθενται στο τηλέφωνο του Παραρτήματος. 


11 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 11 Σεπ 2015

Ανακοινώνουμε στα μέλη μας ότι από σήμερα αποκαταστάθηκε το σύνηθες ωράριο λειτουργίας των γραφείων μας (καθημερινά 1100--έως 1300ω)


03 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

 
Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι ανεστάλη η εξαγγελθείσα συγκέντρωση
διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη,  δεδομένου ότι αυτή τη φορά η 80η Διεθνής Έκθεση εγκαινιάζεται από υπηρεσιακό Πρωθυπουργό.
 
     Αντί αυτής θα υπάρξει αντιπροσωπευτική συμμετοχή των Ομοσπονδιών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στις 5/9/2015, ενώ θα εκδηλωθεί και ξεχωριστή παράσταση διαμαρτυρίας εκ μέρους των Ομοσπονδιών.
 
     Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. και θα υπάρχει εκπροσώπηση  από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του  Τ.Σ. Παραρτήματος Θεσσαλονίκης.
 
Πρόσκληση παρουσίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος κ. Διονύσης Πασχάλης και το Δ.Σ. 
του Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
σας προσκαλούν να παραστείτε στην 
Τελετή Επίδοσης του Ανώτατου Μεταλλίου Τιμής στον 
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κ. Μιχαήλ Κωσταράκο.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 - 19:30
στο Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλου Αλεξάνδρου.


Μετακίνηση με ίδια μέσα.

Δηλώσεις συμμετοχής στον Πρόεδρο του ΤΣ μέχρι την 1200 της 4 Σεπ 2015