30 Ιανουαρίου 2021

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ" - 1

Σας γνωρίζουμε ότι στο χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 01 Φεβ. 2021 και μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβ 2021, τα μέλη μας θα δεχθούν τηλεφώνημα από το Παράρτημα, με το ερώτημα της επιλογής του επιθυμητού τρόπου διανομής της εφημερίδας ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ, στο οποίο πρέπει να απαντήσουν άμεσα. Οι όποιες ενδοοικογενειακές συνεννοήσεις πρέπει να γίνουν από τώρα, ώστε η απάντηση να είναι εφικτή την ώρα του τηλεφωνήματος. Στο τηλεφώνημα θα γίνεται και επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής διευθύνσεως.

Είναι αποδεκτή και η εκ μέρους των μελών επικοινωνία στο τηλέφωνο του Παραρτήματος, για την ανάλογη δήλωση.

Οι δυνατές επιλογές διανομής της ΕΗ, είναι: 

α. Ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή.

β. Με προσωπικό e-mail

γ. Κανένα από τα δύο, αν η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ, καλύπτει την ανάγκη ενημέρωσης του Μέλους.

Η έρευνα διεξάγεται από την ΕΑΑΣ, με απώτερο σκοπό αφ' ενός τον εξορθολογισμό των δαπανών της και αφ' ετέρου την εξασφάλιση της έγκυρης ενημέρωσης των μελών της. 

Για το Παράρτημά μας, τα τηλεφωνικά ερωτήματα θα πραγματοποιήσουν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και μόνο.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WIND ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ (εε και εα)

Δείτε εδώ τα 👉 νέα προγράμματα 👈 που προσφέρει η WIND στο εε και εα προσωπικό. 

Λεπτομέρειες στο σύνδεσμο. 

28 Ιανουαρίου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΞΑΝΑ-κοινοποιούμε τις ημερομηνίες κατάθεσης των Μερισμάτων που έχει ανακοινώσει το ΜΤΣ από το Δεκ του 2020.

Οι καταθέσεις γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Βέροια, 28 Ιαν 2021

 22 Ιανουαρίου 2021

Γνωμάτευση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για εργολαβικό δίκης

Αναδημοσιεύω από το blog του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξεως 71 👈

 

Για όσους και όχι μόνον, έχουν προσφύγει μέσω δικηγόρου και έχουν υπογράψει εξουσιοδότηση εκχώρησης μέρους της επίδικης αγωγής στον δικηγόρο, μεταξύ του εντολέα συνταξιούχου του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του δικηγόρου του, περί αμοιβής του τελευταίου με εκχώρηση, από τον πρώτο, μέρους του αντικειμένου με δίκης.

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (169/2020) απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το αν το άρθρο 60 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων για το εργολαβικό δίκης κατισχύει του άρθρου 40 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 και αν ο Ηλεκτρονικός ^)-ΕΦΚΑ υποχρεούται να παρακρατήσει, από τα καταβαλλό­μενα στους συνταξιούχους του ερωτήματος χρηματικά ποσά, το συμφωνημένο ποσοστό αμοιβής των δικηγόρων τους, για να το αποδώσει τελικά σε αυτούς.

Αναλυτικά το ερώτημα του e-ΕΦΚΑ αφορούσε στο εάν η διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, που επιτρέπει τη σύναψη συμφωνίας (εργολαβικού δίκης) μεταξύ του εντολέα συνταξιούχου του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του δικηγόρου του, περί αμοιβής του τελευταίου με εκχώρηση, από τον πρώτο, μέρους του αντικειμέ­νου της δίκης – την οποία εν προκειμένω οι εντολοδόχοι δικηγόροι διεξήγαγαν κα­τά του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος υποχρεούται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρ­θρων 114 παρ. 2 ν. 4714/2020, να καταβάλει στους συνταξιούχους του, αναδρομι­κά ποσά συντάξεών, κατισχύει (ή όχι) των διατάξεων του άρθρου 40. παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 (όπως ισχύουν), που καθιερώνουν το ανεκχώρητο των εις χρήμα παροχών του Ι.Κ.Α. και της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του ν.δ. 96/1969 και, σε καταφατική περίπτωση, αν εν προκειμένω ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να παρακρατήσει, από τα καταβαλλόμενα στους συνταξιούχους του χρηματικά ποσά, το συμφωνημένο ποσοστά αμοιβής των δικηγόρων τους, για να το αποδώσει τελι­κά σε αυτούς.

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, δεν είναι νόμιμη η καταβολή της αμοιβής των δικηγόρων με εκχώρηση των χρηματικών παροχών του ερωτήμα­τος και για το λόγο αυτό ο Ηλεκτρονικός (e)-ΕΦΚΑ δεν μπορεί να παρακρατήσει οποιοδήποτε ποσοστό από τα χρηματικά ποσά που δικαιούνται οι εντολείς των δι­κηγόρων συνταξιούχοι του, για να το αποδώσει, ως δικηγορική αμοιβή, στους δι­κηγόρους, αλλά οφείλει να καταβάλει και τα ποσοστά αυτά στους δικαιούχους συ­νταξιούχους του.

Μεταξύ άλλων η γνωμοδότηση αναφέρει:

Σε κάθε δε περίπτωση, με τις διατάξεις αυτές επιβεβαιώνεται η διαχρονική βούλη­ση του νομοθέτη για το ακατάσχετο και ανεκχώρητο των συνταξιοδοτικών παρο­χών, το οποίο έχει θεσπισθεί, για μεν τους συνταξιούχους των οργανισμών κοινω­νικής ασφαλίσεως, ήτοι του ιδιωτικού τομέα, με τις επίσης αναγκαστικού δικαίου και εξυπηρετούσες τον ίδιο σκοπό διατάξεις του άρθρου μόνου του ν.δ. 96/1969, για δε τους συνταξιούχους του Δημοσίου, με τις όμοιου χαρακτήρα διατάξεις, α­φενός του άρθρου 1 του α.ν. 1453/1938, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 52 του Εισ.Ν.Κ.Πολ.Δ., καθώς αφορούν θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτόν (Γνωμ. Πλήρους ΟλΝΣΚ 106/2018), αφετέρου των άρθρων 982 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 464 του Α.Κ. (Εφ.Θεσ. 814/2017).

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Δικηγόρων η αμοιβή του δικηγόρου μπορεί να καθορίζεται ως ποσοστό επί του αντικειμένου της δίκης, όχι όμως όταν η δίκη αυ­τή αφορά συνταξιοδοτικές παροχές και πάντως όχι ως ποσοστό επί των ποσών των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 114 ν. 4714/2020, όπως αντικατα­στάθηκε με το άρθρο 34 ν. 4734/2020, ούτε ως ποσοστό επί των ποσών των ειδι­κών νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 33 ν. 4734/2020.

Με βάση τα εκτεθέντα και αναλυθέντα, οι αναγραφόμενες στο ερώτημα συμφωνί­ες εκχώρησης, που αναγγέλθηκαν (κατά τις διατάξεις των άρθρων 460 ΑΚ και 60 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων) στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και δεν έχουν ακόμη εκτελεσθεί, κα­ταλαμβάνονται, ως προς το περί εκχωρήσεως ατέλεστο μέρος των, από το ανεκ- χώρητο των διατάξεων των άρθρων 114 παρ. 2 Ν. 4714/2020 και 33 παρ. 2 ν. 4734/2020 και είναι άκυρες και ανίσχυρες έναντι και του e-ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 174 ΑΚ.

 

Ακολουθεί η υπ. αριθμ. 169/2020 γνωμοδότησή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


21 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Υπενθυμίζουμε στα προαιρετικά μας μέλη την υποχρέωση κατάθεσης της ετήσιας συνδρομής των (ποσό 15€), στο λογαριασμό με IBAN GR 220 110 325 000 003 254 804 34 16, το δυνατόν συντομώτερα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανανέωση της εγγραφής τους στην ΕΑΑΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, στο χωρίο "περιγραφή" της συναλλαγής, πρέπει αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του μέλους και η φράση "ΣΥΝΔΡΟΜΗ - 21"

Το Παράρτημα θα ειδοποιηθεί αυτόματα από την Εθνική Τράπεζα όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Ταυτόχρονα, το προαιρετικό  μέλος ενημερώνει τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, για τη συναλλαγή. 

Το Προαιρετικό Μέλος που κατέθεσε σήμερα τη συνδρομή έτους 2021, παρακαλείται να ενημερώσει για την ταυτότητά του.

ΣΧΕΤ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ εα ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ 👈

09 Ιανουαρίου 2021

"ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ" στον Έβρο;

 Η ΕΑΑΣ, μετά από καταγγελίες και έρευνα του θέματος, προέβη σε ανακοινώσεις και απέστειλε  ανοικτή επιστολή, όπως παρακάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 7 Ιαν 2021

Όχι στην Κερκόπορτα στον Έβρο!

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε την πιθανότητα επέκτασης της υφισταμένης δομής καταγραφής μεταναστών στο χωριό Φυλάκιο Ορεστιάδος σε μόνιμη δομή φιλοξενίας τους, μόλις 16 χιλιόμετρα από τις Καστανιές.

Δίπλα στα σύνορα, με την επιθετική Τουρκία και με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού μόλις πριν από ένα χρόνο η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων, όπου θα ζει και θα κινείται μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Δεν είναι επιτρεπτό να ανοίγεται “Κερκόπορτα” στον Έβρο.

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) ενώνει τη φωνή της με τους κατοίκους του Έβρου, δηλώνει την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας ή επέκτασης δομών φιλοξενίας στην ευαίσθητη αυτή περιοχή της Ελλάδας και καλούμε την πολιτική ηγεσία να αναθεωρήσει κάθε τέτοιο σχεδιασμό.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

~~~

9 Ιαν 2021: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ”  της 7 Ιαν 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στις 7 Ιαν 2021 ο πρόεδρος της Ενώσεως με την έγκριση του ΔΣ συνέταξε και απέστειλε τη συνημμένη επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό με κοινοποίηση στους υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης αντέδρασε άμεσα και το ίδιο απόγευμα σε τηλεφωνική του επικοινωνία ενημέρωσε τον Πρόεδρο για τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το εν λόγω θέμα. Συγκεκριμένα δεσμεύθηκε ότι δεν θα δημιουργηθεί δομή φιλοξενίας, αλλά θα γίνει επέκταση του υφισταμένου από 2016 Κέντρου Καταγραφής, ώστε σε κλειστού τύπου εγκαταστάσεις να μπορούν να καταγραφούν με ασφάλεια μεγαλύτερες αφίξεις από το συνηθισμένο που πιθανόν να δεχόταν η περιοχή. Δέχτηκε να αποστείλει εγγράφως αυτές τις θέσεις και συνημμένα παρουσιάζεται η σχετική επιστολή.

Το μεταναστευτικό είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και από ανθρωπιστική αποστολή κατάντησε πρόβλημα ασφαλείας με επιδράσεις σε πολλαπλά επίπεδα. οι θέσεις μας είναι καταγραμμένες στην επιστολή και θα παρακαλοθούμε το θέμα με μεγάλη προσοχή.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής
Επίτιμος Διοικητής 98 ΑΔΤΕ “ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ”

~~~

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ: ~~~

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: 


~~~

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Η πρώτη ανακοίνωση για την "Κερκόπορτα στον 'Εβρο" αναδημοσιεύτηκε στα παρακάτω ΜΜΕ:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: https://www.protothema.gr/greece/article/1082605/orgi-stous-apostratous-axiomatikous-gia-tin-epektasi-tis-domis-metanaston-ston-evro/


OLYMPIA.GR https://www.olympia.gr/1429671/politiki/ochi-stin-kerkoporta-ston-evro/


NEWSBREAK.GR https://www.newsbreak.gr/ellada/159284/apostratoi-axiomatikoi-ochi-stin-kerkoporta-ston-evro/


PRONEWS.GR https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/951763_ihiri-paremvasi-enosis-apostraton-axiomatikon-gia-hotspot


TRIKALAOLA.GR https://www.trikalaola.gr/ochi-stin-kerkoporta-ston-evro/


KRANOSGR https://www.kranosgr.com/εαασ-όχι-στην-κερκόπορτα-στον-έβρο/


AROMALEFKADAS https://aromalefkadas.gr/ε-α-α-σ-όχι-στην-κερκόπορτα-στον-έβρο/


LEFKADA.GR https://www.lefkadatoday.gr/enosi-apostraton-axiomatikon-stratoy-e-a-a-s-quot-ochi-stin-kerkoporta-ston-evro-quot/


ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ https://www.staratalogia.gr/2021/01/blog-post_92.html


AMYNA.NEWS https://www.amyna.news/2021/01/eaas-fylakio-evros.html


MAINLY NEWS https://www.mainlynews.gr/esoteriki-asfaleia/ihiri-paremvasi-enosis-apostraton-axiomatikon-gia-hotspot-stin-orestiada-ohi-stin


HAPPENED NOW https://happenednow.gr/ηχηρή-παρέμβαση-ένωσης-απόστρατων/


MYBLOGS.GR https://myblogs.gr/article/ihiri-paremvasi-enosis-axiomatikon-stratoy-xiras-gia-to-hotspot-stin-orestiada-ohi-stin


FYLLO & FTERO http://fyllokaiftero1.blogspot.com/2021/01/hotspot.html


Σύμφωνα με την Alexa (ο κορυφαίος οργανισμός αξιολόγησης web traffic) μέσα σ' αυτά, υπάρχουν 3 από τα κορυφαία 50 σάιτς στην Ελλάδα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ - Νο 10

PRONEWS - No 23 (για παράδειγμα το site της Eurobank έρχεται στο Νο24)

Newsbreak - No43 (το site Microsoft είναι στο Νο50)

Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά εδώ: https://www.alexa.com/topsites/countries/GR